Подлежи ли на доказване размерът на претърпените вреди от едностранното прекъсване на електроснабдяването!

  • English
  • Български
  • Русский

Подлежи ли на доказване размерът на претърпените вреди от едностранното прекъсване на електроснабдяването!

Подлежи ли на доказване размерът на претърпените вреди от едностранното прекъсване на електроснабдяването, когато се търси обезщетение съобразно закона от Общите условия на договорите за продажба на електрическа енергия на ?
 
Отговор
Съгласно  Общите условия на договорите за продажба на електрическа енергия на фирма (ОУ), одобрени от ДКЕВР, в случай, че потребителите останат без електрическа енергия по вина на продавача повече от 24 часа след получаването от продавача на уведомление от потребителя, продавачът заплаща обезщетение за потребителя в размер на 30 лв. и по 20 лв. за всеки следващ период от 12 часа без осигурена електрическа енергия. Клаузата е неустоечна, което значи, че съгласно закона за обезпечава изпълнението на задължението и служи като обезщетение за вредите от посоченото в случая неизпълнение на продавача, без да е нужно те да се доказват. Това е така, защото неустойката представлява предварителната оценка на вредите, които биха настъпили от неизпълнението на едно задължение, с което страните по договора са се съгласили. Следователно определената  ОУ имуществена отговорност е за всички видове вреди – имуществени и неимуществени, като ищецът не е длъжен да ги определя по вид и размер в исковата си молба, нито да доказва настъпването им, съответно размера на обезщетението за всяко отделно увреждане.
 
В хипотези, когато е установено, че за крайния снабдител изобщо не е възникнало и не е съществувало претендираното от него парично вземане към потребителя за заплащане на електрическа енергия, то прекъсването е нерегламентирано и е по вина на крайния снабдител, тъй като той не е имал правото да го извърши .С оглед на това, дружеството дължи на потребителя неустойката, уговорена в чл. 30, ал. 1 от ОУ, което ясно следва както от заглавието на клаузата: „отговорност на продавача при продължително нерегламентирано прекъсване на електроснабдяването по вина на продавача“, така и от самото ѝ съдържание.
Подлежи ли на доказване размерът на претърпените вреди от едностранното прекъсване на електроснабдяването!
Подлежи ли на доказване размерът на претърпените вреди от едностранното прекъсване на електроснабдяването!
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg