Погасяват ли се задълженията със смъртта на длъжника?

Погасяват ли се задълженията със смъртта на длъжника?

  • English
  • Български
  • Русский

Погасяват ли се задълженията със смъртта на длъжника?

Погасяват ли се задълженията със смъртта на длъжника и има ли право съдебният изпълнител да насочи изпълнението срещу наследниците?

 
ИМА–„издаденият изпълнителен лист срещу наследодателя може да бъде изпълняван и върху имуществото на неговите наследници, освен ако те установят,че са се отказали от наследството или че са го приели по опис.Когато наследникът не е приел наследството, съдебният изпълнител определя срока по чл. 51 от Закона за наследството, като съобщава изявлението на наследника на съответния районен съдия, за да бъде надлежно вписано“.
 
След образуване на изпълнителното дело срещу наследодателя Ви и установяване на смъртта му, съдебният изпълнител Ви изпраща покана за доброволно изпълнение, в която Ви дава двуседмичен срок да се откажете от наследството или да предложите начин за доброволно плащане.
 
Отказът от наследство се констатира с изпращане от Ваша страна на копие от вписано в специалните книги на съда удостоверение за отказ от наследство, приложени към молба за прекратяване на делото по отношение на Вас.
 
В случай че приемате наследството (то се състои както от активи, така и от пасиви, т.е. както от права, така и от задължения), Вие и другите наследници (ако има такива) сте задължени разделно за вземането, т.е. всеки за неговата част. Съгласно чл. 5 от Закона за наследството „децата на починалия наследяват по равни части“.
 
В случай че някой от наследниците се откаже от наследство или загуби правото си да наследява „частта на отреклия се или на оня, който е изгубил правото да приеме наследството, уголемява дяловете на останалите наследници“ 
 
Има ли право съдебният изпълнител да намали задължението Ви по изпълнителното дело?
 
НЯМА. Съдебният изпълнител изпълнява съдебни решения. Сумите, които се събират по изпълнителното дело се събират в полза на взсикателя и след разпореждане от съда. Съгласно чл. 2 от ЗЧСИ „частен съдебен изпълнител е лице, на което държавата възлага принудителното изпълнение на частни притезания. Държавата може да възлага на частния съдебен изпълнител и събирането на публични вземания“. Частният съдебен изпълнител е длъжностно лице, на което държавата е делегирала правомощието да събира принудително вземания, които съдът е присъдил на частни лица или държавата. Сумите, които съдебният изпълнител събира по изпълнителното дело са дължими на взискателя и се превеждат на него. Съдебните изпълнители НЕ събират вземанията за себе си, НЕ изкупуват дългове.
 
Ето защо съдебният изпълнител НЯМА право да намали или опрости част от задължението Ви по изпълнителното дело, тъй като сумата се дължи на взискателя.
Погасяват ли се задълженията със смъртта на длъжника?
Погасяват ли се задълженията със смъртта на длъжника?
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg