Патент

  • English
  • Български
  • Русский

Патент

Патент

 

    Патента се прави с цел закрила на изобретението. Резултат от процедурата по патентоването е решение за издаване на патент или отказ от издаване на патент.

   Патентното ведомство на Република България и заявителят са страни в процедурата по патентоване. Когато има няколко заявители, отказът на един или няколко от тях не пречи на останалите да бъдат заявители в процедурата по издаване или в заявяването. Изобретение, което е създадено при условията на служебно правоотношение може да е притежание на работодателя при положение, че в срок от 3 месеца от получаване на уведомление от изобретателя за създаването на изобретението, е подал заявка. Имат право на заявяване и работодателят и изобретателят, ако това е предварително уговорено в договор.

    Първата стъпка в процедурата по издаване на патент е подаване на заявление в регистратурата на Патентно ведомство на РБ. Към заявлението се подават също и описание на изобретението, една или повече претенции, ако са необходими чертежи за поясняване на изобретението, реферат, декларация и ако има претенции за приоритет- приоритетно свидетелство. Рефератът представлява кратко изложение на същността на изобретението. Всички тези документи трябва задължително да са на български език. Датата на получаването им в Патентното ведомство се счита за дата на подаване на заявката.

    Необходимо е да се приложи пълномощно, ако заявката се подава чрез представител по индустриална собственост. Разбира се, заплащат се такси при подаване на заявката или в срок от 3 месеца от датата на получаване на уведомление за плащането й. Ако има нередности при заявката за патент, заявителят има възможност в 3- месечен срок да ги отстрани. В случай, че заявителят не отговори или не отстрани нередностите, производството се прекратява.

   Открития, научни теории и математически методи, резултати от художествено творчество, представяне на информация, игри, компютърни програми, методи за интелектуална дейност не се приемат като изобретения.

    При положение, че заявеното изобретение е патентоспособно заявителят се уведомява за таксите, които трябва да се заплатят. След като те бъдат платени, еспертизният отдел решава дали да издаде патент. Но решат ли, че изобретението е непатентоспособно уведомяват заявителя. В 3- месечен срок той трябва да даде отговор или да коригира заявката. Ако не се спази този срок, се взима решение за отказ за издаване на патент.

    Действието на патент е 20 години, като за всяка година се заплащат патентни такси.

 

Патент
Патент
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg