Отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст

  • English
  • Български
  • Русский

Отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст

Работничка или служителка, която осинови дете до 5-годишна възраст, има право на отпуск за период от 365 дни от деня на предаването на детето за осиновяване, но не по-късно от навършване на 5-годишната му възраст.

 
1.Когато детето е осиновено от съпрузи, отпускът  със съгласието на осиновителката може да се ползва вместо нея от осиновителя или от един от родителите на осиновителката или на осиновителя след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване, но не по-късно от навършване на 5-годишната му възраст, когато работят по трудово правоотношение.
2.Със съгласието на работничката или служителката, която сама е осиновила дете, след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване един от нейните родители може да ползва вместо нея отпуска, когато работи по трудово правоотношение.
3.За времето, през което се ползва отпуск от другите лица, отпускът на осиновителката се прекъсва.
4. Право на отпускдо 5-годишна възраст, има право на отпуск за период от 365 дни от деня на предаването на детето за осиновяване  има и работникът или служителят в случаите, когато сам е осиновил детето. С негово съгласие след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване един от неговите родители може да ползва вместо него отпуска по ал. 1, когато работи по трудово правоотношение.
5. В случаите, когато не се ползва отпуск, или лицето, което ползва такъв отпуск, прекъсне неговото ползване, на осиновителката или на осиновителя, когато работи по трудово правоотношение, се изплаща парично обезщетение от държавното обществено осигуряване.
6.След използване на отпуските , когато детето не е навършило 2-годишна възраст и не е настанено в детско заведение, осиновителката, осиновителят или лицето, което е поело отглеждането на детето, има право на допълнителен отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст.
7. Когато осиновителката и осиновителят се намират в брак, осиновителят има право на 15-дневен отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст от деня на предаване на детето за осиновяване, но не по-късно от навършване на 5-годишната му възраст.
8.Отпускът  не се ползва при смърт на детето, при прекратяване на осиновяването, както и когато детето посещава детско заведение, включително детска ясла или учебно заведение.
9. Отпускът при осиновяване на дете до 5-годишна възраст не може да се ползва едновременно с отпуск поради бременност и раждане, отпуск за отглеждане на дете до 2 - годишна възраст и Отпуск за отглеждане на дете, настанено при близки и роднини или в приемно семейство.
10. През време на отпуска  на лицата се изплаща парично обезщетение при условия и в размери, определени в отделен закон. Времето, през което се ползва отпускът, се признава за трудов стаж.

 

Отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст
Отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg