Отпуск за изпълнение на граждански, обществени и други задължения

Отпуск за изпълнение на граждански, обществени и други задължения

  • English
  • Български
  • Русский

Отпуск за изпълнение на граждански, обществени и други задължения

                                                 Отпуск при встъпване в брак, при кръводаряване

 
 
 (1)  Работодателят е длъжен да освобождава от работа работника или служителя:
 1. при встъпване в брак - 2 работни дни;
 2. при кръводаряване - за деня на прегледа и кръводаряването, както и 1 ден след него;
 3. при смърт на родител, дете, съпруг, брат, сестра и родител на другия съпруг или други роднини по права линия - 2 работни дни;
 4.  когато е призован в съд или от други органи като страна, свидетел или вещо лице;
 5.  за участие в заседания като член на представителен държавен орган или съдебен заседател;
 5а. за участие в заседания на специален орган за преговори, европейски работнически съвет или представителен орган в европейско търговско или кооперативно дружество;
 6.  когато е отправено предизвестие от работодателя за прекратяване на трудовото правоотношение - по 1 час дневно за дните на предизвестието. От това право не може да се ползува работник или служител, който работи 7 или по-малко часове;
 7.  за времето на обучение и участие в доброволните формирования за защита при бедствия.
 (2)  Работодателят е длъжен да освобождава от работа бременна работничка или служителка както и работничка и служителка в напреднал етап на лечение ин-витро за медицински прегледи, когато е необходимо те да се извършват през работно време. За това време на бременната работничка или служителка както и на работничка и служителка в напреднал етап на лечение ин-витро се изплаща възнаграждение от работодателя в размера по чл. 177 .
 (3)  През време на отпуските по ал. 1 на работника или служителя се изплаща възнаграждение, както следва:
 1. по т. 1 - 3 - според предвиденото в колективния трудов договор или по споразумение между работника или служителя и работодателя;
 2.  по т. 5а и 6 - от работодателя в размера по чл. 177 ;
 3. в останалите случаи - според предвиденото в специалните закони.

Отпуск за изпълнение на граждански, обществени и други задължения
Отпуск за изпълнение на граждански, обществени и други задължения
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg