Отпадане по давност на актове и наказателни постановления!

Отпадане по давност на актове и наказателни постановления!

  • English
  • Български
  • Русский

Отпадане по давност на актове и наказателни постановления!

Отпадане по давност на актове и наказателни постановления

 
В по-младите си години попадах в редиците на малко по-динамичните шофьори (тези, на които бабите викат “състезатели”). Случвало се е да предприема някоя по – рискова маневра или да превиша разрешената скорост на пътя. При част от тези мои нарушения на правилата за движение бях хванат в крачка – няколко пъти ми написаха фишове, а и не малко актове ми бяха съставени от органите на реда. Дали съм си платил всички глоби и аз не помня, но вчера получих “честитка” с глоба за някакво нарушение от 2006 г. Оттогава ме човърка въпросът: “Не е ли погасено по давност това?!”
 
Какво е давността?
Не, не е “панацея” за всички нарушения. Давността при административните нарушения е, най-общо казано, изтичането на определен в закона период, през който органът, който трябва да наложи административно наказание и да го изпълни бездейства, вследствие на което се погасява правото му на това, а за мен възниква право да се позова на това негово бездействие в моя полза.
 
Давност за налагане на административно наказание
За да ми бъде наложено административно наказание трябва първо да се премине през определена процедура. Тази процедура се нарича административнонаказателно производство и започва със съставяне на акта за установяване на извършеното от мен нарушение (АУАН), например в момента, когато от храстите изскочи чичко – полицай, попита накъде, аджеба, съм се засилил с тая скорост и извади кочана от джоба си, и завършва с издаване на наказателно постановление, с което ми се налага определено наказание, например глоба.
 
Това производство обаче не се образува, респективно няма да има как да ме накажат, ако по една или друга причина, в определен срок от идентифицирането ми като нарушител / извършване на нарушението от моя страна не ми бъде съставен акт. Този срок най-често е 3 месеца от откриване на нарушителя, но не повече от една година от извършване на нарушението.В определени случаи, напр. при валутни, митнически, данъчни, екологични нарушения, нарушения на Изборния кодекс, сроковете са по-дълги.
 
Отделно от горното, ако в шестмесечен срок от съставяне на акта, не ми бъде издадено наказателно постановление, образуваното производство се прекратява, което ще рече, че отпада поради изтекла давност възможността да ми бъде наложено наказание за извършеното от мен нарушение.
Отпадане по давност на актове и наказателни постановления
 
Вече е налице издадено наказателно постановление, което е влязло в сила и с което ми е наложено административно наказание. Пита се в задачата кога ще си понеса наказанието? Защото времето минава, никой не ме закача, а аз си седя на тръни и чакам. Законът установява определение срокове, в които наложеното ми наказание може да бъде изпълнено. Те са различни за отделните наказания:
 
две години, когато наложеното ми наказание е глоба;
шест месеца, когато наложеното ми наказание е временно лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност;
три месеца, когато наложеното ми наказание е обществено порицание.
Тези срокове се прекъсват с всяко действие, предприето спрямо мен за изпълнение на наказанието. След завършване на това действие започва да тече нова давност.  Независимо от това обаче наложеното ми административното наказание не се изпълнява, ако е изтекъл срок, който надвишава с една втора срока за изпълнение, т.е. ако ми е наложена глоба, срокът за изпълнение на която е две години от влизане в сила на наказателното постановление и освен тези две години е изтекла още една, т.е. общо три от влизане в сила на постановлението, то наложеното ми наказание не следва да се изпълнява. Това обаче не важи, ако срещу мен е образувано изпълнително дело при съдебен изпълнител за събиране на глобата.
 
Какво да правя, ако актът/постановлението са отпаднали по давност и при все това ме “търсят”?!
Давността не се прилага служебно. Това ще рече, че е необходимо аз да се позова на нея. Затова, ако получа “честитка”, ще ми се наложи да подам молба до органа, издал акта, в която да се позова на настъпилата давност, водеща до отпадане на правото да ми бъде издадено наказателно постановление или наложеното ми с издаденото наказателно постановление наказание да бъде изпълнено.
Отпадане по давност на актове и наказателни постановления!
Отпадане по давност на актове и наказателни постановления!
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg