Отношения между сънаследници и трети лица. Отговорност за задълженията и заветите!

Отношения между сънаследници и трети лица. Отговорност за задълженията и заветите!

  • English
  • Български
  • Русский

Отношения между сънаследници и трети лица. Отговорност за задълженията и заветите!

Отношения между сънаследници и трети лица. Отговорност за задълженията и заветите.

 
 
Права на наследниците: При наследствено правоприемство наследниците придобиват правата,които наследодателят е имал (с изключение на личните му).Това са правата, които преминават по наследство.
За осъществяване на тези права наследниците могат да упражнят искове:
  • иск за връщане на наследствен имот, които трети лица държат;
  •  иск към наследниците на наследодателя за заплащане на наследствено вземане;
  • иск за наследство - това е иск на наследника срещу трето лице, което държи в свое владение наследствени вещи. като оспорва на ищеца качеството на наследник. Той се предявява когато има спор относно произхода на претендиращия за наследник, когато се оспорва извършено осиновяване или универсално завещание в полза на определено лице; когато се повдига въпроса за недостойнство, за отпадане правото на наследство на съпруга поради прекратяване на брака.
Отговорност на наследниците за наследствени дългове и завети:
С приемане на наследството наследниците придобиват актива и пасива му (дългове на наследодателя и задължения за изпълнение на завета). Всеки един от наследниците отговаря съобразно дела, който получава. Отговорността обхваща всички задължения на наследодателя освен тези, които се погасяват със смъртта му.
Наследниците по право на заместване отговарят за задълженията на този когото заместват (задълж., които му се следват). Поначало отговаря с цялото си имущество. Отговорността може да се ограничи до размера на полученото наследство само ако бъде прието по опис или да се освободят от отговорност за задълженията на наследодателя изцяло ако се откажат от наследство.
Делими задължения - разпределят се между сънаследниците съразмерно с техните наследствени дялове, като от всеки може да се иска частта от задълженията, отговаряща на дела му.
Неделими задължения- всеки от сънаследниците отговаря за цялото му изпълнение. Изпълнилият го има право по пътя на регреса, да иска от останалите да му се издължат.
Солидарно задължение - което починалият е поел съвместно с други лица. То се разделя между наследниците така, че всеки от тях отговаря солидарно със съдлъжниците на наследодателя, за частта от дълга, съразмерна на наследствения му дял.
Задължения ,обезпечени със залог или ипотека - залогът или ипотеката лежат върху цялата пещ или върху всички дадени в залога или ипотека вещи, дори когато те са поделени между наследниците.
Принудително изпълнение срещу наследодателя - ако наследодателя умре след като е получил придобивката за доброволно изпълнение, но преди да са извършени други изпълнителни действия, съдебният изпълнител, преди да продължи действието си трябва да изпрати на наследниците нова придобивка за доброволно изпълнение.
Заветниците - не отговарят за задълженията на наследодателя, освен ако им е завещан заложен или ипотекиран имот.
Ограничаване в отговорността - когато след приемане на наследството се открие завещание. Наследника не е длъжен да удовлетвори заветите по него извън стойността на наследството или ако накърнят запазената му част. Той отговаря де размера на полученото наследство.
Наследникът приема наследството по опис отговорен само до размера на полученото наследство. По правило наследникът по опис удовлетворява кредиторите на наследодателя и заветниците по реда по които те предявят вземанията си.
Заветникът отговаря само до размера на получения завет. Когато останалото наследствено имущество не е достатъчно за изплащане на наследственото задължение заветът се намалява.
Определяне на имущество - по силата не наследството имуществото на наследодателя се смесва с това на наследника. Целта е да се удовлетворят от наследеното имущество кредиторите на наследниците и заветниците преди кредиторите на наследника. Предприема се когато пасивът на наследника е по-голям от актива му. Искът за отделяне може да се предяви срещу наследниците в 3м. срок от приемане на наследството. Срокът е преклузивен.
Недвижими имоти, които влизат в двете имущества се отделят чрез вписване по общия ред.
Движими вещи - чрез молба до РС, която се вписва по реда за вписване на приемането се отказва от наследство. Искът на някой от кредиторите ползва всички кредитори на наследството.
По закон кредиторите и заветниците искали отделяне да бъдат предпочетени при удовлетворяването преди тези които не са го поискали.
При отделяне на наследственото имущество от един от наследниците, този от тях които не е приел наследството по опис, остава неограничен отговорник за задълженията и заветите на наследството и със своето лично имущество Кредиторите и заветниците, които не са искали отделянето могат да искат удовлетворяване на вземанията си направо към личното имущество на наследника.
Отношения между сънаследници и трети лица. Отговорност за задълженията и заветите!
Отношения между сънаследници и трети лица. Отговорност за задълженията и заветите!
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg