Отказ от вещни права

  • English
  • Български
  • Русский

Отказ от вещни права

    Възможно е да се извърши отказ от права както върху недвижим имот, така и върху движими вещи  всъщност  за отказ от право на собственост и  друго имуществено право - право на ползване, право на строеж и т.н.  Отказът от вещно право е изрично волеизявление (едностранна сделка) на носителя на това право и е форма на изгубване на притежавано вещно право. Изгубването на такова право става чрез правна сделка и придобиването му от друг и  с това волеизявление носителят на правото недвусмислено изразява желанието си да прекрати владението, ползването и/или разпореждането с индивидуално определена вещ. Отказът е сделка и представлява акт на разпореждане .Отказ е недопустим за вещи публична държавна и публична общинска собственост. 
    Отказът от вещни права върху движими вещи е неформален акт. Отказ от вещни права върху недвижими имоти е изричен и формален акт, в писмена форма с нотариална заверка на подписа, който подлежи на вписване в имотния регистър.  С  вписването отказът става неоттеглим от бившия титуляр на вещното право. Вписването има оповестително-защитно и конститутивно действие и е част от фактическият състав за отказ от права върху недвижими вещи.  
      Отказ от право на ползване обикновено се стига когато се продава апартамент, върху който е учредено право на ползване (например в полза на родител на продавача) и купувачът не е съгласен да закупи имота с тази тежест.
      Отказ от право на строеж (пристрояване, надстрояване) се стига например когато собственикът на земята е учредил на строителна фирма право на строеж за построяване на определена сграда срещу обезщетение, но в последствие строителя се отказва да осъществи проекта или го променя.
     Необходими  са  следните предпоставки за лицето (физическо или юридическо), което ще се отказва от съответното вещно право:
       -   да притежава това право и да може да докаже собствеността си със съответните документи;
       -  да е дееспособно.
      Отказът от вещни права върху недвижим имот става чрез подготвяне на декларация за отказ от вещно право (на собственост, на ползване, на строеж) и  и се вписва в Службата по вписвания.
       Отказ от право на собственост върху имот – съпружеска имуществена общност (СИО).СИО е бездялова собственост, отказът на единия от съпрузите от право на собственост е недействителен. Отказ от право на собственост върху вещи СИО следва да се направи от двамата съпрузи.
        Резултат от процедурата е отказ от вещни права върху имота и след вписване на декларацията в Службата по вписвания отказалият се престава да бъде титуляр на съответното вещно право.

 

 

Отказ от вещни права
Отказ от вещни права
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg