Осъден сте на пробация в една държава- членка на ЕС, но желаете да изтърпите наказанието си в друга държава

  • English
  • Български
  • Русский

Осъден сте на пробация в една държава- членка на ЕС, но желаете да изтърпите наказанието си в друга държава

То тогава трябва да имате в предвид, че:.

    Пробацията е вид наказание, регламентирано в Наказателния кодекс на РБ, което включва съвкупност от мерки за контрол и въздействие  без лишаване от свобода, които се налагат заедно или поотделно на осъдения

    Пробационните мерки са:

  1. задължителна регистрация по настоящ адрес;
  2. задължителни периодични срещи с пробационен служител;
  3. ограничения в свободното придвижване;
  4. включване в курсове за професионална квалификация, програми за обществено въздействие;
  5. поправителен труд;
  6. безвъзмезден труд в полза на обществото.

    С оглед ефективността на правораздаването в сферата на пенициарното право се осъществява сътрудничество между държавите членки на Европейския съюз, с оглед на което в която и държава да имате наложено наказание „ ПРОБАЦИЯ“  може да го изтърпите в друга държава- членка на ЕС.

    Регламентирани са условията и реда за признаване на съдебни решения и решения за пробация, постановени в друга държава - членка на Европейския съюз, упражняване на надзор върху пробационните мерки и алтернативните санкции, предвидени в такова решение, вземане на всякакви последващи решения в тази връзка, както и за изпращане на съдебни решения, постановени в Република България, за признаване и изпълнение в други държави - членки на Европейския съюз.

    Когато чужда държава изпрати до България искане за признаване на нейно решение за изпълнение компетентен е окръжен съд по местоживеенето на лицето и се изпълнява по реда, установен в българското законодателство.

    Съдът може да откаже да признае решението и да откаже упражняването на надзор върху пробационни мерки или алтернативни санкции, когато не са спазени определени изисквания.

    Възможно е и по искане на осъдено на Пробация лице в Република България решението да бъде изпратено на друга държава- членка на ЕС, различна от тази, в която осъденото лице има местоживеене или обичайно пребиваване. Компетентен орган е българският съд, който го е постановил като първа инстанция.

 

 

 

 

 

 

 

Осъден сте на пробация в една държава- членка на ЕС, но желаете да изтърпите наказанието си в друга държава
Осъден сте на пробация в една държава- членка на ЕС, но желаете да изтърпите наказанието си в друга държава
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg