Освобождаване от заплащане на такси и разноски в съда

Освобождаване от заплащане на такси и разноски в съда

  • English
  • Български
  • Русский

Освобождаване от заплащане на такси и разноски в съда

Освобождаване от  заплащане на такси и разноски  в съда

 

            С цел гарантиране и защита на законните права и интереси на всеки гражданин на Република България в закона подробно са описани условията, при които не се заплащат съдебни такси и  разноски от страна в производството, а именно: ако ищците са работници, служители и членове на кооперации, по искове, произтичащи от трудови правоотношения; ако ищците предявяват иск за издръжка; за искове, заведени от прокурор;  от ищеца-по искове за вреди от непозволено увреждане от престъпление, за което има влязла в сила присъда; от назначените от съда особени представители на страна, чийто адрес не е известен.

            Лицата, които нямат достатъчно средства да заплатят съдебните такси и разноски също могат да бъдат освободено от това задължение от съда. Те подават молба до съда за освобождаване от тях. Те прилагат писмени доказателства за  1. доходите на лицето и на неговото семейство; 2. имущественото състояние, удостоверено с декларация; 3. семейното положение; 4. здравословното състояние; 5. трудовата заетост; 6. възрастта; 7. други констатирани обстоятелства.

            С Определение от 27.12.2019г на Върховен Касационен Съд е определено, че при подаване на молба за освобождаване на лице от заплащане на държавна такса с приложени писмени доказателтсва за това/ за материално и имуществено състояние на молителя заедно с декларация от същия/   НЕ Следва съдът преди да се произнесе по молбата да укаже на молителя да представи допълнително още доказателства,  а се произнася само на основание вече представените такива.

 

Освобождаване от  заплащане на такси и разноски  в съда
Освобождаване от  заплащане на такси и разноски  в съда
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg