Обезщетяване при трудова злополука

Обезщетяване при трудова злополука

  • English
  • Български
  • Русский

Обезщетяване при трудова злополука

                                              Обезщетяване на вреди от ексцес при трудовата злополука на пострадалия

 
С  решение на ТЕЛК, което определя пожизнено 100% загуба на трудоспособност в резултат на травма, получена при трудова злополука е условие  за възникване на вземането за обезщетяване на вреди от ексцес при трудовата злополука на пострадалия.
 
 
При експертизата на трайната нетрудоспособност експертните решения на ТЕЛК дават заключения по оценката на трудоспособността, срока на инвалидността, датата на инвалидизирането, причинната връзка по повод трудова злополука, професионална болест и техните усложнения, препоръка за трудова рехабилитация и предписание за условията на труда, при които инвалидът може или не трябва да работи. 
Влошаване на здравословното състояние /ексцес/ е налице, когато е установена качествена промяна на увреждането от трудовата злополуката, съответно професионалното заболяване, като влошаването следва да е в причинна връзка с увреждането. Причинната връзка следва да бъде установена, а влошаването следва да не е било предвидено и съобразено при определянето на първоначалното обезщетение за неимуществени вреди. При оценка на подлежащите на обезщетяване вреди съдът трябва да съобрази само тези от влошаване на здравословното състояние, а не от цялостното увреждане на здравето, като изключи тези, които предхождат констатацията на ексцеса. 
При ексцес /влошаване на здравословното състояние/ за пострадалия възниква ново вземане за обезщетение, различно от вече присъденото, което произтича от новото състояние на пострадалия, свързано с появата на ново страдание и/или съществено утежняване на старите страдания, в причина връзка с трудовата злополуката, съответно професионалното заболяване, което се отклонява съществено от прогнозата при определяне на първоначалното обезщетение. Когато с решението на ТЕЛК, при дефинитивно състояние без възможност за пълно или частично възстановяване, е определен пожизнен срок на инвалидността със 100% загуба на трудоспособност в резултат на травма, получена при трудова злополука, при настъпили усложнения в здравословното състояние на пострадалото лице, не може да се очаква компетентния орган да издаде акт със съдържание определящо по- висок процент на ТНР, тъй като административният закон не предвижда такава възможност. При такова решение на ТЕЛК новото страдание и/или същественото утежняване на старите страдания по причина на трудова злополука подлежи на доказване от увредения с всички доказателствени средства по ГПК.
 

Ако желаете консултация за Вашият конкретен казус се свържете с нас на 0895645940 - адв. Юлия Данова

 

Обезщетяване  при трудова злополука
Обезщетяване  при трудова злополука
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg