Обезщетение за пропуснати ползи на съсобственик

  • English
  • Български
  • Русский

Обезщетение за пропуснати ползи на съсобственик

  Всеки съсобственик може да си служи с общата вещ съобразно нейното предназначение и по начин да не пречи на другите съсобственици да си служат с нея според правата им.
  Когато общата вещ се използува лично само от някои от съсобствениците, те дължат обезщетение на останалите за ползата, от която са лишени, от деня на писменото поискване.
  Казус : 
   Предявен е иск от ищцата Р.Р.Д, моли съда да постанови решение, с което да осъди ответника
А.А.Д.,   да й заплати сумата от 3000 лв., представляваща обезщетение за периода 02.05.2005 -02.05.2010г. - за това,че е била лишена от ползуване на 1/ 2 ид.част от жилище - апартамент находящ се в гр.Л., ул.Т.  с  площ 60 кв.м. и страните по делото са съсобственици. По силата на решение на съда 2004г,   след развода, семейното жилище е предоставено за ползване от ответника.Жилището остава в обикновена съсобственост - по 1/ 2 идеална част за ищцата и за ответника.Заведено е дело за делба между тях и влязло в сила решение 2007г.с което е допусната делба на апартамента по 1/2 идеални части. През 2009г. бащата А.А.Д дарил на сина си С.А.Д. своята 1/2 идеална част.   Седмица по късно след като синът му приел дарението, сключил с баща си договор за наем върху идеалната част , с което следва че се задължава да не пречи на втория собственик която е майката Р.Р.Д. на наемодателя.  
  Следователно, към момента на завеждане на исковата молба ответникът се явява наемател, собственик става синът.Ответник по така предявения иск би следвало да се явява сина на ищцата, и тя би следвало да предяви претенциите именно срещу него от посочената дата занапред, тъй като съсобственици на посоченото жилище по 1/ 2 ид.части се явяват ищцата и нейния син
  С оглед на тази фактическа страна, съдът ще  отхвърли като неоснователен и недоказан предявения иск.
  Какво е би трябвало да направи Р.Р.Д.(ищцата)?
      - Писмена покана .За да възникне задължението на съсобственика, ползуващ общата вещ за обезщетение, е необходимо неползуващият вещта съсобственик да му отправи писмена покана - като по своя характер това е едностранно волеизявление, което другият съсобственик трябва да получи и от което да се вижда, че лишеният от ползуване на общата вещ, желае да му се плаща обезщетение.  Писмената покана служи и за начален момент на изпадането в забава, с оглед претенцията за лихва, 
     -Свидетели. Свидетелски показания относно твърденията на ищцата - че няма достъп до жилището, че е сменен патронът на входната врата на жилището и тя не може да влиза и да ползува общата вещ и т.нт.
    

 

Обезщетение за пропуснати ползи на съсобственик
Обезщетение за пропуснати ползи на съсобственик
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg