Обезпечение на иск

  • English
  • Български
  • Русский

Обезпечение на иск

  Обезпечение на иск се допуска тогава, когато без него претендиращият оспорваното субективно материално право ищец ще бъде затруднен или поставен в невъзможност да осъществи правата си по евентуално решение в негова полза, при положение, че искът е подкрепен с достатъчно убедителни за съда писмени доказателства, подкрепящи основателността на претенцията или бъде представена гаранция в определения от съда размер.
  Когато законът постановява да се представи обезпечение пред съд, обезпечението може да бъде залог на парична сума или на държавни ценни книжа или ипотека.Стойността на ценните книжа и на недвижимите имоти се пресмята с 20% под пазарната им цена.
  Залогът се учредява чрез влагане на сумата или на ценните книжа в банка.
  Ипотеката се учредява чрез вписване на нотариално завереното съгласие на собственика на недвижимия имот за учредяването й.
  Заложените пари и ценни книжа се връщат на залогодателя и ипотеката се заличава по нареждане на съда, пред който е представено обезпечението
   Обезпечението отнема възможността на оспорващия ответник да предприеме действия, които са във вреда на предмета на спора.За да бъде допуснато обезпечение, предявеният иск трябва да е допустим, вероятно основателен, а също така да е налице обезпечителна нужда, която да може да бъде удовлетворена с исканата обезпечителна мярка.

 

 

Обезпечение на иск
Обезпечение на иск
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg