Нотариално завещание

  • English
  • Български
  • Русский

Нотариално завещание

Какво представлява нотариалното завещание?

Нотариалното завещание е акт по прехвърляне на собствено имущество, което се извършва директно пред нотариус. Нотариалното завещание поражда действие след смъртта на лицето. За да има право да завещае завещателят трябва да е навършил пълнолетие и да не страда от психически заболявания, които му пречат да взема такива решения.

Форма на нотариалното завещание

Нотариалното завещание се съставя от нотариус в присъствието само на завещателя и двама свидетели.

Изготвя се проект в два или повече еднообразни екземпляра. Формата, видът и размерът на хартията, върху която се написва или напечатва проектът, се определят по образец.

Всички екземпляри на проекта се изготвят чисто и четливо, написани на ръка с черно или синьо мастило или напечатани.

Цифрите в проекта се пишат и с думи, когато се отнасят до съдържанието на сделката. Празните места се зачертават.

Нотариалното завещание трябва да съдържа:

  • означение на датата, когато е съставено;
  • имена и лични данни на завещателя;
  • имена и лични данни на лицето, на което се завещава;
  • подробно да се опише какво се завещава
  • подпис от завещателя;
  • подпис от завещателите;
  • подпис на нотариуса.

Процедура, извършвана от завещателя при нотариално завещание

Завещателят изявява устно своята воля на нотариуса, който я записва така, както е изявена, след което прочита завещанието на завещателя в присъствието на свидетелите.

Нотариусът отбелязва изпълнението на тия формалности в завещанието, като означава и мястото, и датата на съставянето му. След това завещанието се подписва от завещателя, от свидетелите и от нотариуса.

Ако завещателят не може да се подпише той информира нотариуса за причината за това и нотариусът отбелязва неговото изявление преди прочитането на саморъчното завещание.

Важно е да се знае, че независимо дали завещанието е саморъчно или нотариално, то чрез него не може да накърнява запазената част на наследник по закон!

 

Нотариално завещание
Нотариално завещание
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg