Нетегля,нетеглим,нетегли или какви са гаранциите за парите ми в банката?

Нетегля,нетеглим,нетегли или какви са гаранциите за парите ми в банката?

  • English
  • Български
  • Русский

Нетегля,нетеглим,нетегли или какви са гаранциите за парите ми в банката?

Нетегля,нетеглим,нетегли или какви са гаранциите за парите ми в банката?

 
Използвам банкови услуги ежедневно. Заделил съм спестявания, получавам заплатата си по банкова сметка, имам разплащателна сметка и дебитна карта. Не съм съвсем наясно с банковата система и се притеснявам за рисковете при проблеми на моята банка. Какви са правата ми, ако банката фалира?
 
Какво се случва когато много хора наведнъж решат да изтеглят спестяванията си от една банка?
Важно е да разбера, че когато внеса своите пари в банка, с тях се случва нещо особено. Те стават собственост на банката, а аз получавам правото да искам от нея да ми изплати еквивалентна сума, евентуално заедно с лихва, при определени условия. Банката има право да използва тези пари в своята дейност, а именно да ги предоставя на трети лица като кредит. Тя не е длъжна във всеки един момент да поддържа резерви, които да й позволят да изплати общата сума на всички депозити, а само такива резерви, които да покрият част от тази сума. Това означава, че не е възможно всички лица с депозити едновременно да изтеглят парите си, тъй като банката няма готовност да върне всички средства веднага.
 
Значи ли това,че  ако достатъчно много хора решат да изтеглят парите си наведнъж моята банка ще фалира?
Не точно. Ако банката ми няма възможност да изплати дължимите пари на всички лица, които са си ги поискали, то тя е неплатежоспособна. Банката е неплатежоспособна, когато в точно определен момент не може да изпълни задълженията си. Това не означава, че тя няма достатъчно активи за плащане в дългосрочен план, а просто че активите, които могат да послужат за бързo плащане на клиентите (пари в брой) не са достатъчни. Потенциално в кратък срок банката би мога да осигури средства, които да послужат за погасяване на задължения, например с продажба на имущество или събиране на кредити. По силата на закона този срок е 7 работни дни. Ако в продължение на този период банката ми няма възможност да ми изплати стойността на моя депозит, то БНБ ще извърши преценка за това, доколко е сериозно положението. Ако се установи, че банката ми няма възможност в приемлив срок да погаси задълженията си, БНБ ще отнеме лиценза й за извършване на банкова дейност, след което ще започне производство по несъстоятелност. Понятието несъстоятелност е аналогично на фалит и се свързва с невъзможността на банката да изпълни задълженията си или с факта, че имуществото на банката не е достатъчно да покрие всички задължения, които тя има. Това обаче е различно от неплатежоспособност, което понятие по отношение на банките означава моментна невъзможност за погасяване на текущи задължения, а не принципна такава. Банката изпада в несъстоятелност, т.е. фалира, след решение за отнемане на лиценза от БНБ.
 
Казано с прости думи, банката не е фалирала, ако не може да изплати веднага стойността на депозита ми. Необходимо е тази невъзможност да продължи през по-дълъг период от време и да бъде установена с решение от БНБ.
 
Ами ако все пак банката ми фалира?
Ако банката ми фалира, аз ще имам възможност да се възползвам от Фонда за гарантиране на влоговете в банките. Фондът събира годишни вноски от банките в страната, които вноски именно служат за гарантиране на влоговете в България.
Нетегля,нетеглим,нетегли или какви са гаранциите за парите ми в банката?
Нетегля,нетеглим,нетегли или какви са гаранциите за парите ми в банката?
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg