Наследяване на преживял съпруг

Наследяване на преживял съпруг

  • English
  • Български
  • Русский

Наследяване на преживял съпруг

Съпругът наследява част, равна на частта на всяко дете.
 (2)  Когато съпругът наследява заедно с възходящи или с братя и сестри, или с техни низходящи, той получава половината от наследството, ако то се е открило преди навършването на десет години от сключването на брака, а в противен случай получава 2/3 от наследството. А когато съпругът наследява заедно с възходящи и с братя и сестри или с техни низходящи, той получава една трета от наследството в първия случай и половината във втория.
 (3)  Ако няма други наследници по предходната алинея, съпругът получава цялото наследство.
Запазената част на низходящи (включително и осиновените), когато наследодателят не е оставил съпруг, е: при едно дете или низходящи от него - 1/2, а при две и повече деца или низходящи от тях - 2/3 от имуществото на наследодателя.
 (2) Запазената част на родителите или само на преживелия от тях е 1/3.
 (3) Запазената част на съпруга е 1/2, когато наследява сам, и 1/3, когато наследодателят е оставил и родители. Когато наследодателят е оставил низходящи и съпруг, запазената част на съпруга е равна на запазената част на всяко дете. В тия случаи разполагаемата част при едно дете е равна на 1/3, при две деца е равна на 1/4, а при три и повече деца е равна на 1/6 от наследството.
Наследяването на преживелия съпруг се основава на валидно съществувала към момента на откриване на наследството брачна връзка
В българското наследствено право наследявяването по закон се основава на родствена връзка между лицата, която се обуславя от техния произход, като изключение прави само съпругът, чието право на наследяване се основава на брачната връзка с наследодателя. 
Удостоверението за наследници, издадено въз основа на регистъра на населението от длъжностно лице по реда на Закона за гражданската регистрация, като официален свидетелстващ документ, доказва с обвързваща съда доказателствена сила тези обстоятелства, но не изключва възможността същите да бъдат доказани пряко от страната чрез представяне на препис или извлечение от регистрите за гражданското състояние от акта за раждане, акта за сключен за брак и акта за смърт
Например Ако А и Б са сключили първи поред за двамата брак след одържавяването, от брака нямат деца и са починали преди възстановяването, наследниците на Б няма да наследят реституираните имоти на А. Обратно, ако бракът е сключен преди одържавяването и е втори поред за А, наследниците на Б ще наследят възстановените имоти на А. 

Наследяване на преживял съпруг
Наследяване на преживял съпруг
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg