НАСЛЕДНИК НА ДЛЪЖНИК

НАСЛЕДНИК НА ДЛЪЖНИК

  • English
  • Български
  • Русский

НАСЛЕДНИК НА ДЛЪЖНИК

Винаги, когато наследявате определено имущество е необходимо да направите проучване, дали лицето – наследодател има някакви непогасени задължения.

Защо?

            Законът за наследството, който регулира тази част от взаимоотношения, която се отнася до наследяване, независимо дали по закон или по завещание, казва, че  „Наследството се открива в момента на смъртта в последното местожителство на умрелия“.

            След откриване на наследството- то остава "в ничии ръце" до момента на извършване на конкретни действия от страна на някое заинтересовано лице- наследник. Наследникът трябва да приеме наследството / като го декларира в Дирекция „Местни данъци“ към съответната община по местонахождение на имота, като го стопанисва, направи опит за продажба, замяна и т.н/ или да направи отказ от наследство.

            За приемане на наследството няма краен срок освен ако наследникът не бива подканен да заяви изрично, дали приема или не наследството.

            Най-важното, което трябва да знаете е, че всеки наследник, който приеме наследството отговаря и за задълженията, с които то е обременено, съобразно дяловете, които получава.

            Казано иначе- ако Вашият наследодател е длъжник някому и Вие приемете  наследството му , Вие автоматично приемате и неговото задължение/ кредит, като наследство, което автоматично става Ваше задължение. Често пъти, обаче се оказва ситуация, в която в наследствената маса стойността на задължението превишава в пъти стойността на актива.

В тази връзка законодателят е предвидил и защита за всеки един наследяващ, като му дава следните възможности:

  • Да приеме наследството по опис: защото Наследникът, който приема наследството по опис, отговаря само до размера на полученото наследство. Това действие се предприема чрез изрично заявяване до Районен съд в тримесечен срок от узнаване за откриване на наследството.
  • Да направи отказ от наследство: изисква се наследникът да не е извършил действия, предполагащи по някакъв начин управляване и разпореждане с наследството. Отказът от наследство се извършва чрез подаване на Заявление до Районен съд по местооткриване на наследството. При наличие на всички предпоставки съдията разпорежда вписване на този отказ в особена книга.

 

    След официално направения отказ от наследство Кредиторите могат да искат унищожението на отказа в своя полза, доколкото не могат да се удовлетворят от имуществата на наследника.

    Този иск може да се предяви в едногодишен срок от узнаването за отказа, но не по-късно от три години след него.

    С оглед на изложеното можем да направим следния извод: Винаги, когато сте в позиция на наследник бъдете внимателни и направете правилна преценка какво точно е съдържанието на наследствената маса / всички имуществени права и задължения на починалото лице/, за да не се окаже, че сте придобил в  наследство задължение в огромен размер.

 

НАСЛЕДНИК НА ДЛЪЖНИК
НАСЛЕДНИК НА ДЛЪЖНИК
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg