Може ли шефът да прекрати трудови правоотношения с работник по време на отпуска си?

  • English
  • Български
  • Русский

Може ли шефът да прекрати трудови правоотношения с работник по време на отпуска си?

Този въпрос по друг начин зададен е следният:: „Разполага ли лицето, осъществяващо работодателските функции (власт) с правото, докато е в отпуск да прекратява трудови правоотношения от името на работодателя?“.

Много често работодателят е юридическо лице и работодателските функции се осъществяват чрез назначено физическо лице, което е оправомощено (натоварено) с тях по силата на нормативен акт или на вътрешно-организационен акт, Заповед и т.н.

При ползване на отпуск от страна на този работодател може да бъде оправомощено и друго лице, което временно да замества титуляря при отсъствие, включително поради ползване на разрешен отпуск.

В тази връзка заместващият осъществява в пълен обем работодателските функции. (освен ако има изрични ограничения, установени със съответния акт) Т.е. той може и да уволнява служители, докато трае заместването. Но може ли шефът да уволнява и освобождава работници, докато е в отпуск?

По време на разрешения му отпуск (независимо от вида му) титулярят е поначало във фактическа невъзможност да осъществява работодателските функции поради отсъствието си. Тоест и от правна гледна точка той се лишава от упражняването на работодателската власт, включително правомощията да прекратява трудови правоотношения/да уволнява работници/служители. Следователно, лицето, осъществяващо работодателските функции (власт), докато е в отпуск и има заместник, не разполага с компетентност (правомощия) да прекратява трудови правоотношения от името на работодателя, тъй като през времетраенето на отпуска му тази компетентност е предоставена на заместника му.

Освен това трябва да се има в предвид, че когато шефът е в отпуск, заместването не може да бъде прекратено само с фактическото му завръщане на работното му място, а с изтичането на разрешения отпуск или с прекъсване на ползването му по съответния ред. Именно тогава титулярят отново встъпва във функциите на заеманата от него длъжност, които до този момент се осъществяват от заместника му.

 

Може ли шефът да прекрати трудови правоотношения с работник по време на отпуска си?
Може ли шефът да прекрати трудови правоотношения с работник по време на отпуска си?
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg