ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО НА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

  • English
  • Български
  • Русский

ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО НА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

Наказанието лишаване от право да се управлява моторно превозно средство тече от датата на изземването на свидетелството за управление                                                      

Съгласно чл. 18 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) когато едно и също лице е извършило няколко отделни нарушения, наложените наказания се изпълняват поотделно за всяко едно от тях. В тридневен срок от влизане в сила на наказателното постановление административнонаказващият орган, съответно съдът предприема действия за привеждането му в изпълнение.
Съгласно чл. 190, ал.1 от ЗДвП (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2006 г.) след влизането в сила на наказателно постановление, с което се налага наказание на водач или собственик на моторно превозно средство, препис от него се предоставя на съответното структурно звено на Министерството на вътрешните работи, където се водят на отчет водачът и моторното превозно средство. Иззетите в този случай свидетелства за управление се изпращат на съответната служба на Министерството на вътрешните работи за съхранение и отчет. Наказанието "лишаване от право да се управлява моторно превозно средство" тече от датата на изземването на свидетелството за управление. То обаче не се изпълнява, ако е изтекъл предвидения в ЗАНН давностен срок, който за този вид наказание е 6-месечен. Давността започва да тече от влизане в сила на акта, с който е наложено наказанието и се прекъсва с всяко действие на надлежните органи, предприето спрямо наказания за изпълнение на наказанието. Независимо от спирането или прекъсването на давността, административното наказание "временно лишаване от право да се упражнява определена дейност" не се изпълнява, ако е изтекъл срок, който надвишава с една втора шестмесечния срок - Арг. чл. 82, ал. 1, б. "б", във вр. чл. 82, ал. 3 от ЗАНН.
Следователно погасителната давност за изпълнение на наложеното наказание (изпълнителска давност) се свързва с бездействие на надлежните органи по отношение правото да осъществят изпълнение на наложено административно наказание и съставлява изтичане на определен от закона период от време (съобразно с вида и размера на наказанието), в който тези органи проявяват пасивност. 

ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО НА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС
ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО НА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg