Къде се съхранява кредитната ми история? Централен кредитен регистър

Къде се съхранява кредитната ми история? Централен кредитен регистър

  • English
  • Български
  • Русский

Къде се съхранява кредитната ми история? Централен кредитен регистър

Къде се съхранява кредитната ми история? Централен кредитен регистър

 
Изпаднах в затруднение да платя дълга си към банка или колекторска фирма. Известна ли е обаче кредитната ми история на останалите банки и финансови институции и как ще повлияе на бъдещите ми отношения с тях?
 
Когато закъснявам с вноските по своите кредити, банката ми има право да впише в Централния кредитен регистър при БНБ моето задължение като просрочено.
 
Какво представлява Централният кредитен регистър (ЦКР)?
Централният кредитен регистър е информационна система на БНБ за кредитната задлъжнялост на клиентите към банките и финансовите институции, както и към платежните институции и дружествата за електронни пари. Това означава, че регистърът обхваща информация за всички финансови услуги, предоставяни не само от банки, но и също така от фирми за бързи кредити, колекторски фирми и платежни системи и институции като например БОРИКА и Easypay.  Информацията в регистъра е достъпна както за мен, така и за останалите банки и финансови институции. Това означава, че ако желая да получа нов кредит, но съм се забавил при изплащането на предходния, ще е по-трудно и може би дори невъзможно да получа добри условия от банките, с които договорям, тъй като регистърът им осигурява достъп до информацията за моята кредитна история.
 
Как мога да поискам справка за задълженията си от Централния кредитен регистър? 
Справка за вписаните ми задължения в ЦКР мога да поискам чрез писмено заявление по образец. Заявлението мога да подам по един от следните начини:
 
лично;
чрез свой представител, упълномощен с изрично нотариално заверено пълномощно;
по пощата, като преди това нотариус завери подписа ми на заявлението. 
Важно! Информация могат да получат и наследниците ми, които попълват заявление за наследници по образец. За целта те прилагат към заявлението следните документи:
 
удостоверение за наследници;
копие от удостоверение за раждане,когато наследникът е малолетно или непълнолетно лице;
удостоверение за настойник/ попечител, когато наследникът е малолетен.
Наследниците ми дължат същите такси, които бих дължал и аз.
 
Колко ще ми струва и какви документи са ми необходими?
Не дължа такси, в случай че искам да получа справката си в 14-дневен срок. Ако справката ми е необходима по-скоро, преди да подам заявлението заплащам такса, което е между 2 и 20 лева в зависимост от това след колко време ми е необходима. Трябва да нося със себе си лична карта или удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ/ удостоверение за актуално състояние на търговско дружество – в случай че представлявам своята фирма в качеството на управител. 
 
Какъв е редът за получаване на справката от Централен кредитен регистър?
Информацията от ЦКР може да ми бъде предоставена по един от следните начини:
 
в писмена форма лично срещу подпис;
на лицето, упълномощено от мен с изрично нотариално заверено пълномощно;
на трето лице, което изрично съм посочил в заявлението като получател;
по пощата с обратна разписка на посочения от мен адрес. 
Ако БНБ откаже да ми предостави информацията, трябва да ме уведоми писмено като посочи причината за отказа. 
 
Получих своята справка от ЦКР, но установих, че информацията за задълженията ми е неточна. Какви са правата ми?  
Важно е да знам, че БНБ не може да променя информацията в Централния кредитен регистър. Отговорността за верността на данните, подадени към регистъра е на банките, финансовите институции, платежните институции и дружествата за електронни пари. Само те могат да извършват корекции на собствените си данни.
 
Имам право да поискам отстраняване на грешките в регистъра. За целта трябва да подам писмено заявление до банката, към която имам задължение в неправилно посочен размер или отразено несъществуващо задължение. Не дължа такса за разглеждане на заявлението. Банката трябва да разгледа моето заявление в срок от 7 работни дни и да ми отговори писмено. 
 
Ако искането ми е основателно, банката ще извърши корекция и ще подаде коригираните данни към ЦКР.
 
Поправянето на какви неточности мога да поискам?
Мога да поискам поправянето на всяко едно разминаване в информацията за моя кредит, като например:
 
вече съм платил изцяло или частично задължението си, но то все още е отразено в ЦКР като неплатено;
предоговорил съм условия по своя кредит, но промените не са отразени в ЦКР;
вписаното в регистъра задължение не ми е известно и считам, че то не съществува.
Важно е да знам, че ако погася свой просрочен кредит, той ще продължи да се отразява в справката от Централния кредитен регистър, но само като исторически данни. Това е така, тъй като информацията за кредитната ми задлъжнялост включва както данни за текущото състояние на кредитите, така и за просрочията по вече погасени кредити. Данните се съхраняват в продължение на 5 години, след което биват заличени.
 
А ако моето задължение, вписано в ЦКР, е вече погасено по давност?
Ако задължението ми е погасено по давност, банката може да продължи да търси плащането му, но аз не съм длъжен да го платя и мога да направя възражение за изтекла погасителна давност. Въпреки това, ако поискам от банката да отпише от ЦКР задължение, погасено по давност, тя не е длъжна да уважи искането ми, защото има право да продължи да търси плащане на задължението ми. Има обаче случаи, в които банките/колекторските фирми, на които банките често прехвърлят вземанията си, се съгласяват да го отпишат от счетоводството си и съответно, от ЦКР. Затова е добре все пак да се възползвам от правото си да направя възражение за изтекла давност.
Къде се съхранява кредитната ми история? Централен кредитен регистър
Къде се съхранява кредитната ми история? Централен кредитен регистър
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg