КОИ СА НАСЛЕДНИЦИ НА ПОЧИНАЛ

  • English
  • Български
  • Русский

КОИ СА НАСЛЕДНИЦИ НА ПОЧИНАЛ

В кръга на наследниците по закон влизат лицата, които се намират в родствена връзка с наследодателя: 1/ децата и по право на заместване другите низходящи; 2/ родителите; 3/ братята и сестрите и по право на заместване техните деца и внуци заедно с възходящите от втора и по-горна степен; 4/ роднините по съребрена линия до шеста степен включително. Не всички роднини от посочения кръг наследяват едновременно. Принципът е, че по-близките по степен роднини изключват по-далечните. По този начин се образуват четири реда законни наследници , като само тези от тях, които имат право да получат наследството, се призовават към наследяване. Последното обаче не ги лишава от качеството на наследници по закон, което те имат ex lege. Според българския съд в основата на наследяването по закон е родството, което представлява връзка, основана на произхода и се определя съобразно положенията на семейното право. Изключение прави само съпругът, чието право на наследяване се основава на брачната връзка с наследодателя.Наследникът не носи доказателствената тежест за установяване качеството си на наследник, когато представеното от него удостоверение за наследниците е оспорено от ответника, но той е заявил, че ще се ползва от него. 
 
Ред на наследяване 
 
Първи ред наследници – низходящи или деца на починалия /синове, дъщери/;
Втори ред наследници – възходящи или родители на починалия /майка, баща/;
Трети ред наследници – 1 група – братя и сестри на починалия, 2 група – баби и дядовци на починалия;
Четвърти ред наследници – лели, чичовци, братовчеди и други роднини до IV степен по съребрена линия.
 
 (1) Децата на починалия наследяват по равни части.
 (2) Като деца на наследодателя се смятат и осиновените от него.
 (3) При осиновяване по чл. 102 от Семейния кодекс осиновените и техните низходящи не наследяват роднините на осиновителя.
 (4)  Когато починалият не е оставил деца или други низходящи, наследяват по равно родителите или оня от тях, който е жив.
 (5) Ако починалият е оставил само възходящи от втора или по-горна степен, наследяват по равно най-близките от тях по степен.
 (6)  Когато починалият е оставил само братя и сестри, те наследяват по равни части.
 (7) Когато починалият е оставил само братя и сестри заедно с възходящи във втора или по-горна степен, първите получават две трети от наследството, а възходящите - една трета.
 (8) В случаите на предходните алинеи еднокръвни и едноутробни братя и сестри получават половината от това, което получават родните братя и сестри.
 (9)  Когато починалият не е оставил възходящи от втора и по-горна степен, братя и сестри или техни низходящи, наследяват роднините по съребрена линия до шеста степен включително. По-близкият по степен и низходящият на по-близък по степен изключват по-далечния по степен.
 (10) Съпругът наследява част, равна на частта на всяко дете.
 (11) Когато съпругът наследява заедно с възходящи или с братя и сестри, или с техни низходящи, той получава половината от наследството, ако то се е открило преди навършването на десет години от сключването на брака, а в противен случай получава 2/3 от наследството. А когато съпругът наследява заедно с възходящи и с братя и сестри или с техни низходящи, той получава една трета от наследството в първия случай и половината във втория.
 (12) Ако няма други наследници по предходната алинея, съпругът получава цялото наследство.
 (13) Низходящите на наследодателя, които са починали преди него или са недостойни, се заместват в наследяването по закон от своите низходящи без ограничение на степените.
 (14) Починалите преди наследодателя или недостойни негови братя и сестри се заместват само от своите деца или внуци.
 (15) Наследяването в тези случаи става по коляно.
 (16) Заместването се допуска и в полза на лице, което се е отказало от наследството на възходящия, когото замества, или което е недостойно да наследи същия.
 (17) Когато няколко лица са починали и не може да се установи последователността, в която е настъпила смъртта на всеки от тях, се счита, че по-възрастният е починал преди по-младия.
 (18) Когато няма лица, които могат да наследяват съгласно предходните членове, или когато всички наследници се откажат от наследството или изгубят правото да го приемат, наследството се получава от държавата.

 

КОИ СА НАСЛЕДНИЦИ НА ПОЧИНАЛ
КОИ СА НАСЛЕДНИЦИ НА ПОЧИНАЛ
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg