Кога е нарушена трудовата дисциплина

  • English
  • Български
  • Русский

Кога е нарушена трудовата дисциплина

                                                                           Видове нарушения на трудовата дисциплина

 
Дисциплинарната отговорност, както е добре известно, представлява система от мерки, с които, при нарушаване на трудовата дисциплина, работодателят въздейства върху лицата, с които се намира в трудовоправни отношения. По силата  КТ нарушителят се наказва с предвидените в този кодекс дисциплинарни наказания независимо от имуществената, административнонаказателната или наказателната отговорност, ако такава отговорност се предвижда.
 

Нарушения на трудовата дисциплина са:

 1. закъснение, преждевременно напускане на работа, неявяване на работа или неуплътняване на работното време;
 2. явяване на работника или служителя на работа в състояние, което не му позволява да изпълнява възложените му задачи;
 3. неизпълнение на възложената работа, неспазване на техническите и технологичните правила;
 4. произвеждане на некачествена продукция;
 5. неспазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труда;
 6. неизпълнение на законните нареждания на работодателя;
 7. злоупотреба с доверието и уронване на доброто име на предприятието, както и разпространяване на поверителни за него сведения;
 8. увреждане на имуществото на работодателя и разпиляване на материали, суровини, енергия и други средства;
 9. неизпълнение на други трудови задължения, предвидени в закони и други нормативни актове, в правилника за вътрешния трудов ред, в колективния трудов договор или определени при възникването на трудовото правоотношение.
 

Видове дисциплинарни наказания

 1. забележка;
 2. предупреждение за уволнение;
 3. уволнение.
 
 Моля да обърнете внимание, че за едно и също нарушение на трудовата дисциплина може да се наложи само едно дисциплинарно наказание.
 

Дисциплинарно уволнение може да се налага за:

 1. три закъснения или преждевременни напускания на работа в един календарен месец, всяко от които не по-малко от 1 час;
 2. неявяване на работа в течение на два последователни работни дни;
 3. системни нарушения на трудовата дисциплина;
 4. злоупотреба с доверието на работодателя или разпространяване на поверителни за него сведения;
 5. ощетяване на гражданите от работници или служители в търговията и услугите чрез измама в цената, теглото, качеството на стоката или услугата;
 6. участие в хазартни игри чрез телекомуникационни средства на предприятието и се възстановяват направените разходи в пълен размер;
 7.  други тежки нарушения на трудовата дисциплина.
 
  Дисциплинарно уволнение  се налага при съобразяване с критериите за определяне на дисциплинарното наказание, при което  се вземат предвид тежестта на нарушението, обстоятелствата, при които е извършено, както и поведението на работника или служителя. 

Ако желаете да обсъдим  Вашият казус може да се свържете с нас на 0895645940- адв. Юлия Данова

Кога е нарушена трудовата дисциплина
Кога е нарушена трудовата дисциплина
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg