КАРАНТИНА НА ЛИЦА, КОНТАКТНИ НА БОЛНИ ОТ COVID-19

КАРАНТИНА НА ЛИЦА, КОНТАКТНИ НА БОЛНИ ОТ COVID-19

  • English
  • Български
  • Русский

КАРАНТИНА НА ЛИЦА, КОНТАКТНИ НА БОЛНИ ОТ COVID-19

    На задължителна карантина подлежат близките контактни лица на лица, болни от и заразоносители на COVID-19. Тези контактни лица се определят по критериите, които са изрично посочени в приложение № 2 към Наредба № н-2 от 26 май 2022 г. за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на Covid-19 - В сила от 31.05.2022 г., издадена от Министъра на здравеопазването.

    За да се определи едно лице, като контактно, то се има в предвид да е осъществило контакт с болен от Коронавирус ковид- 19 в рамките на 48 часа преди и до 10 дни след появата на симптомите при заболелия.

    Контактното лице се  поставя под карантина в дома или на друго място, на което е посочило, че ще пребивава, с предписание на директора на съответната регионална здравна инспекция или на оправомощен от него заместник-директор за срок, определен със заповед на министъра на здравеопазването по предложение на главния държавен здравен инспектор, който към момента е 7 дни.

 

При условие, че контактното лице е било регистрирано, като потвърден случай на COVID-19 през последните 90 дни, не се счита за контактно лице, с изключение на случаите, в които работи с рискови групи от населението (възрастни, лица с хронични заболявания) или живее в места с висок риск за заразяване, като социални услуги или места за лишаване от свобода.

Медицински специалисти и друг персонал в лечебно заведение, осъществили контакт с положителен на SARS-CoV-2 пациент, могат да бъдат поставени под карантина, когато след проведена оценка за наличие на риск от заразяване са категоризирани с висок риск от заразяване с COVID-19, ако рискът е нисък – не се поставят под карантина

    Под карантина се поставят и лицата, които са влезли на територията на страната от други държави, когато това е разпоредено със заповед на министъра на здравеопазването.

    Докато са поставени под карантина лицата са длъжни да не напускат домовете си или мястото, в което са посочили, че ще пребивават за посочения в предписанието срок.

    Прекратяване на  Карантината - с изтичане на определения в предписанието срок или при други условия, определени в заповедта на министъра на здравеопазването.

    Медицинското наблюдение на лицата, поставени под карантина, се осъществява от общопрактикуващия им лекар или от друг лекар, а когато нямат такъв - от съответната регионална здравна инспекция.

    При поява на симптоми за COVID-19 (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други) или при влошаване на здравословното им състояние по друга причина лицата се свързват по телефон с лекаря, осъществяващ медицинското наблюдение, или със съответната регионална здравна инспекция, откъдето да получат указания според случая.

 

 

КАРАНТИНА НА ЛИЦА, КОНТАКТНИ НА БОЛНИ ОТ COVID-19
КАРАНТИНА НА ЛИЦА, КОНТАКТНИ НА БОЛНИ ОТ COVID-19
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg