Как Физически и Юридически лица могат да придобият право на собственост върху земя без търг?

  • English
  • Български
  • Русский

Как Физически и Юридически лица могат да придобият право на собственост върху земя без търг?

  Физически и юридически лица, притежаващи собственост върху законно построена сграда, изградена върху земя-частна държавна собственост, могат да придобият право на собственост върху земята без търг, като подадат молба до областния управител по местонахождението й.
   Към молбата  заинтересуваните лица прилагат:
   -документ за собственост върху построената сграда или удостоверение за признато право на строеж 
   -скица на имота от одобрена кадастрална карта, а в случаите, когато няма одобрена кадастрална карта-скица от действащия подробен устройствен план за имоти в урбанизирани територии
    -удостоверение от съответната общинска администрация, че сградата е законно изградена
   -удостоверение за актуално състояние на юридическото лице с изключение на лицето, за което е представен единен идентификационен код
    -удостоверение за наследници, ако е необходимо
  -удостоверение от съответната общинска администрация относно поделяемостта на имота, върху който е изградена сградата.
  Въз основа на представените документи областният управител издава заповед, в която определя купувача, имота, който се прехвърля, цената и дължимите данъци, такси и режийни разноски.
  Когато имотът, върху който е изградена сградата, е поделяем, областният управител предприема необходимите действия за разделянето на имота и може да извърши продажбата по чл. 84, ал. 1 само след като имотът бъде разделен с влязъл в сила подробен устройствен план.
  В едномесечен срок от връчването на заповедта лицето, подало молбата за закупуване, заплаща цената на земята, както и дължимите данъци, такси и режийни разноски.
  Договорът за продажба се вписва в службата по вписванията.
  В едномесечен срок от вписването на договора за продажба областният управител отписва имота - частна държавна собственост, от актовите книги на имотите - държавна собственост, и вписва обстоятелството в акта за държавна собственост.

 

Как  Физически и Юридически лица  могат да придобият право на собственост върху земя без търг?
Как  Физически и Юридически лица  могат да придобият право на собственост върху земя без търг?
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg