Какъв е ефектът на дарение на имот, за който е изтекла придобивна давност?

  • English
  • Български
  • Русский

Какъв е ефектът на дарение на имот, за който е изтекла придобивна давност?

Недопустимо  е собственикът на имота да го придобие повторно на друго основание. Дарението е безвъзмезден едностранен договор, по силата на който дарителят отстъпва веднага и безвъзмездно нещо, а надареният го приема. Договорът се сключва въз основа на съвпадащите волеизявления на дарителя и надарения в нотариална форма, когато предмет на договаряне е недвижим имот частна собственост. Владението като елемент от фактическия състав на придобивното основание  е фактическо състояние, фактическо упражняване съдържанието на субективно вещно право без владелецът да е негов носител, с което фактическо състояние, продължило през определен период от време ЗС свързва възможността да се придобие и самото субективно право. 
Колкото и време да е продължило владението, то не води до придобиване на правото на собственост до момента, в който владелецът не се позове на придобивната давност. За да има действие позоваването обаче, владението не следва да е прекъснато, нито владелецът да се е отказал от изтеклата придобивна давност. Доколкото до момента на позоваването вещното право не се счита придобито, макар че при позоваване се зачита от момента на изтичане на давностния срок, то и отказът от придобивна давност не съставлява отказ от вещно право и за него е неприложим редът по чл. 100 ЗС. Отказът от изтекла придобивна давност се извършва с конклудентни действия, като владелецът не се позове на придобивната давност при предявен срещу него иск за собственост до момента на влизане в сила на решението за уважаване на този иск или като след изтичане на давностния срок сключи с лицето, което се легитимира като собственик на имота, договор за придобиване на правата му. Посоченото не важи, ако владелецът сключи договор с лицето, легитимиращо се като собственик преди изтичане на давностния срок, тъй като в този случай още липсва основание за позоваване на давността и изявената воля да се придобие на деривативно основание не може да се разглежда като отказ от изтекла давност. 
 Придобиването на имот на  основание – дарение, след изтичане на давностния срок съставлява конклудентно действие, чрез което владелецът се отказва от изтеклата придобивна давност, но придобиването на имот на  основание – дарение, преди изтичането на давността не опровергава наличие на предходно намерение за своене на същия този имот и ако дарението не е произвело вещно-прехвърлителен ефект, може владелецът при изтичане на давностния срок да се позове на последиците от придобивната давност.

Какъв е ефектът на дарение на имот, за който е изтекла придобивна давност?
Какъв е ефектът на дарение на имот, за който е изтекла придобивна давност?
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg