Какво трябва да знам за нотариуса?

  • English
  • Български
  • Русский

Какво трябва да знам за нотариуса?

Какво трябва да знам за нотариуса?

 
Трябва да си извадя – нотариален акт! Затова трябва да отида при едно лице, наречено нотариус, което ще може да ми помогне. Естествено ще трябва да заплатя някаква сума – нали няма нищо безплатно.
 
Кой може да извършва нотариална дейност?
Нотариусът е лице, на което държавата е възложила извършването на определени функции. Във всеки град, в който има районен съд, трябва да има поне две места за нотариуси, но не е задължително те да са заети. Ако мястото за нотариус поради някаква причина е свободно, законът предвижда нотариалната дейност да се извършва от други органи:
 
нотариална дейност в пълен обем да се извършва от съдията по вписванията, когато в дадения район няма нотариус, но има районен съд.
когато няма нито нотариус, нито районен съд, нотариалната компетентност възниква за кмета, заместник-кмета или секретаря на общината. Те могат да извършват само определени нотариални дейности. Това са удостоверения на подпис на частни документи документи, които не подлежат на вписване, подписи и съдържание на пълномощното и верността на преписи и извлечения..
когато съм в чужбина, мога да се обърна към българския консул да ми удостовери дата, съдържание и подпис на частни документи, които не подлежат на вписване, верността на преписи и извлечения или да състави нотариално завещание.
хубаво е да знам, че българските капитани също могат да извършват определени нотариални действия, като напр. да пазят саморъчни завещания и да удостоверят подписи на документи, които не подлежат на вписване в имотния регистър.
Мога да проверя кои са нотариусите за съответното населено място в интернет страницата на Нотариалната камара.
 
Как протича производството пред нотариус?
Мога да подам лично или чрез представител устна молба до всеки нотариус или друг орган, извършващ нотариална дейност, когато искам да удостовери нещо. Това може да е удостоверяване на дата на документ, например, за да противопоставя на трети лица заложното си вземане; съдържанието на документ, когато искам да предпазя документа от последващи поправки; подпис, когато съм съставил документа; препис, с който доказвам, че в деня на удостоверяването документът е съществувал със съответното съдържание; нотариални покани и други.
 
В някои случаи молбата трябва да е в писмена форма и да е отправена до нотариуса, в чийто район се намира имотът. Това са случаите, когато искам да ми бъде издаден нотариален акт:
 
  • с който прехвърлям или учредявам вещно право върху имот – например продажба на апартамент, право на строеж, пристрояване или надстрояване;
  • когато искам да удостоверя собствеността върху недвижимия имот;
  • при вписване, отбелязване или заличаването им.
Когато нотариусът изповядва сделки с недвижими имоти, страните трябва да се явим лично. Може предварително да сме съставили проект на нотариалния акт, в който трябва да сме посочили най-важните условия относно сделката. Ако нямаме проект, нотариусът ще го изготви.
 
Следващо задължение на нотариуса е да провери дали няма пречка за съставянето на нотариалния акт – дали сделката е законна и дали няма основания, поради които той да си направи отвод, например, ако е заинтересуван от сключването на сделката.
 
Когато дотук всичко е наред, нотариусът следва да провери нашата самоличност, дали сме пълнолетни, а ако представляваме друг – нашите пълномощни.
 
След всички тези проверки нотариусът прочита проекта на нотариалния акт. После трябва да ни запита дали прочетеното е нашата действителна воля и едва след нашето “Да”, трябва да си изпишем имената и да подпишем акта.
 
Може да се издава нотариален акт за всякакви сделки, но при тези, с които прехвърлям собственост или учредявам вещни права върху недвижими имоти, нотариалната форма е задължителна. Затова, когато искам да си продам имота или да учредя някакво ограничено вещно право (право на строеж, пристрояване и надстрояване), освен описаната по-горе процедура, съм задължен да покажа на нотариуса документ за собственост върху имота, който е вписан. Така той ще провери дали съм собственик на дадения имот. Както и при искане за издаване на нотариален акт за правни сделки, тук също можем да приложим проект за нотариален акт.
 
Когато нотариусът откаже да извърши исканото от мен действие, мога да обжалвам отказа пред компетентния окръжен съд.
 
Какво представляват нотариалните такси и кога трябва да заплатя?
За всяка извършена услуга от нотариус или орган, който изпълнява нотариални дейности, трябва да заплатя такса, определена в Тарифа за нотариалните такси към закона. Длъжен съм да заплатя такса, не само когато са извършени някои от описаните по-горе нотариални действия, но и когато са извършени други действия от нотариус, например устни и писмени консултации.
 
Таксата се заплаща на нотариуса, в чиито служебен архив е записано действието, и не е възможно да се договарят размери, различни от тези, определени в Тарифата. Когато за заплащане на задължението към нотариуса отговаряме двама или повече, нотариусът има право да поиска цялата сума само на един от нас. Например, когато сключваме сделка за продажба на МПС пред нотариус, последният може да поиска от мен да заплатя цялата таксата или от продавача.
 
Какви видове нотариални такси има?
Има такси, които са в твърд размер и не се определят от материален интерес или изразходвано време. Например за приемане на съхранение на саморъчни завещания таксата е 30 лв.
При такси, с които се удостоверява материален интерес ( Общ критерий за определяне на материалния интерес е пазарната цена на вещта, предмет на сделката, или на правото, което се учредява – право на строеж или ползване. Има и особени случаи, посочени от закона – например при продажба на МПС удостовереният материален интерес може да е стойността, за която последното е застраховано, или договорната цена) има определен максимален праг, който не може да се надминава.
За нотариуса е много важно изразходваното време, така че има и такси, които се определят за час. Ще съм длъжен да заплатя такава при писмена или устна консултация, справка за набавяне на документи или при посредничество между страните, но не и когато вече съм заплатил за друго нотариално действие.
“Двойна такса” ще трябва да заплатя, когато нотариусът ми изготви нотариален акт или друг документ и след това го удостовери (такса за изготвянето и за удостоверяването). Когато обаче имам вече изготвен документ, мога да поискам нотариусът да го провери, без да извършва нотариално удостоверяване. Тогава ще заплатя половината от сумата за удостоверяване на документа. Ако в срок до един месец удостоверя при същия нотариус документа, то ще трябва да заплатя останалата половина от сумата.
Възможно е да се наложи да заплатя допълнителна такса. Такава се заплаща, когато нотариусът извършва действия извън работно време, извън кантората или в почивни и празнични дни. Причините, които налагат това трябва да са уважителни – например не мога да се явя пред него или се налага незабавното извършване на действието. Размерът на тази такса е половината от съответната такса за удостоверяване.
Какво трябва да знам за нотариуса?
Какво трябва да знам за нотариуса?
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg