Какво трябва да знаем когато съсобственик е възпрепятстван да се ползва от определената му част на имота

  • English
  • Български
  • Русский

Какво трябва да знаем когато съсобственик е възпрепятстван да се ползва от определената му част на имота

 

Всеки съсобственик може да си служи с общата вещ съобразно нейното предназначение

 
Съгласно закона, всеки съсобственик може да си служи с общата вещ съобразно нейното предназначение и по начин да не пречи на другите съсобственици да си служат с нея според правата им.
Когато общата вещ се използува лично само от някои от съсобствениците, те дължат обезщетение на останалите за ползата, от която са лишени, от деня на писменото поискване.
Разпределението на ползването на съсобствената вещ може да се извърши по два начина - чрез предоставяне на реална част от нея за ползване на всеки съсобственик, при което вещта се ползва едновременно от всички съсобственици, или чрез предоставянето й последователно за ползване на всеки съсобственик за определен период.
Разпоредбата на чл. 31 от ЗС предвижда изрична предпоставка за правото на обезщетение на неползващия съсобственик личното използване на общата вещ. 
За да възникне задължението за заплащане на обезщетение, законът изисква само едно условие - писмено поискване. Когато се касае до съсобственост върху недвижими имоти, за да бъде ограничен броят на съсобствениците и промяната им, чл. 33 ЗС установява задължение за всеки съсобственик, който продава своята част на трето лице, да представи пред нотариуса писмени доказателства, че е предложил на другите съсобственици да купят частта му при същите условия, както и да декларира писмено, че те не са приели предложението. Върховните съдии отчитат, че неспазването на това задължение дава основание за останалите съсобственици в определен срок да изкупят продадената част от съсобствения недвижим имот при действително уговорените условия.
Размерът на обезщетението по начало се определя в съответствие с наемното възнаграждение, като се съобразява обема, за който ползващият имота съсобственик - длъжник надхвърля своята квота или дял в съсобствеността.
 
 
 
 
Какво трябва да знаем когато съсобственик е възпрепятстван да се ползва от определената му част на имота
Какво трябва да знаем когато съсобственик е възпрепятстван да се ползва от определената му част на имота
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg