КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА СЪПРУЖЕСКАТА ИМУЩЕСТВЕНА ОБЩНОСТ (СИО)

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА СЪПРУЖЕСКАТА ИМУЩЕСТВЕНА ОБЩНОСТ (СИО)

  • English
  • Български
  • Русский

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА СЪПРУЖЕСКАТА ИМУЩЕСТВЕНА ОБЩНОСТ (СИО)

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА СЪПРУЖЕСКАТА ИМУЩЕСТВЕНА ОБЩНОСТ (СИО)

 

    По същество режимът на общността се свежда до възникване на бездялово и неделимо, докато трае този режим съвместно притежание от съпрузите на вещните права върху движими и недвижими вещи, придобити от тях по време на брака в резултат на съвместен принос, независимо от това, на името на кой от тях са придобити. Между съпрузи възниква автоматично една особена, бездялова съсобственост, която не може да бъде прекратявана, докато имуществените им отношения са подчинени на законовия режим на общността, т. е. докато са в брак. Права, придобивани от съпрузите по време на брака, без оглед наличието или отсъствието на съвместен принос, остават лично притежание на съпруга, на чието име са придобити.

    Законовият режим на общността представлява по същество комбинация между съпружеска имуществена общност върху определени вещни права и лично притежание на съпрузите върху всички останали имущества, придобивани от тях по време на брака.

Предпоставки за възникване на съпружеска имуществена общност

    На първо място, вещното право трябва да е придобито от единия или от двамата съпрузи по време на брака. Не възниква съпружеска имуществена общност, ако вещното право е придобито по време на несъществуващ брак, т. е. такъв, сключен не във формата на граждански брак. В такива случаи лицата се намират във фактическо съпружески съжителство. Без значение е кой от двамата съпрузи е титуляр на придобитото по време на брака вещно право; важното е то да е придобито от лице с качество „ съпруг” и моментът на придобиването да се вмества в интервала от време между сключването на брака и неговото прекратяване. Не възниква съпружеска имуществена общност, ако съпрузите са купили по време на брака с общи средства имот на името на някое от децата си или на името на трето лице. Така е, защото в случая титулярът на вещното право няма качеството „съпруг”.

    Втората предпоставка за възникване на съпружеска имуществена общност е свързана с изискването вещното право, придобито от който и да е от съпрузите по време на брака, да е придобито в резултат на съвместен принос на двамата съпрузи. Наличието на съвместен принос се изразява в най – разнообразни форми: пряк принос чрез влагане на средства или труд, или косвен принос чрез полагане на грижи по отглеждане и възпитание на ненавършилите деца от брака, или чрез работа в домакинството.

    При спор приносът на съпрузите следва да бъде установен към момента на придобиване на вещното право, а не с оглед на някакъв по- късен момент.

    Лично притежание на съпруга титуляр са вещните права, придобити от него преди сключването на брака, както и тези, придобити от него по време на брака по наследство или по дарение.

  • При дарение, направено общо на двамата съпрузи, между тях би следвало да възниква обикновена съсобственост, като частите им се предполагат равни, освен ако не следва друго от договора за дарение;
  • При завещание, направено общо в полза на двамата съпрузи, между тях възниква обикновена гражданска съсобственост.

    Лични на съответния съпруг са и предметни награди, получени от него като отличие за положени лични усилия, старание и успехи при участие в състезания, конкурси, освен ако за положения резултат е допринесъл и другия съпруг. Предметни печалби от игри на щастието ( игри на шанса)  са по начало лична собственост на участвалия в играта съпруг, освен ако таксата за правоучастието е заплатена с общи средства на съпрузите.

    Лични са движимите вещи придобити от единия съпруг по време на брака, които  му служат за обикновено лично ползване, а също и такива, които му служат за упражняване на професия или на занаят.

 

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА СЪПРУЖЕСКАТА ИМУЩЕСТВЕНА ОБЩНОСТ (СИО)
КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА СЪПРУЖЕСКАТА ИМУЩЕСТВЕНА ОБЩНОСТ (СИО)
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg