Какво трябва да включва протоколът за първото действие по разследването?

Какво трябва да включва протоколът за първото действие по разследването?

 • English
 • Български
 • Русский

Какво трябва да включва протоколът за първото действие по разследването?

Какво трябва да включва протоколът за първото действие по разследването?

 • датата и мястото на издаването му;
 • органът, който го издава;
 • трите ми имена и деянието, за което съм привлечен; 
 • доказателствата, на които се основава привличането, ако това няма да затрудни разследването;
 • мярката за неотклонение (гаранция, подписка, задържане под стража), ако такава се взема; 
 • правата ми на защита, включително и правото ми да откажа да дам обяснения, както и правото ми да имам защитник.
Какво включва правото ми на защита?  Като обвиняем имам право да науча за какво престъпление съм привлечен/а и въз основа на какви доказателства; да давам или да откажа да давам обяснения по обвинението; да се запозная с делото, включително и с информацията, получена чрез използване на специални разузнавателни средства, да правя необходимите извлечения; да представям доказателства; да прави искания, бележки и възражения; да се изказвам последен/на; да обжалвам актовете, които накърняват правата и законни ми интереси и да имам защитник.  Като обвиняем имам право защитникът ми да участва при извършване на действия по разследването и освен ако изрично съм се откзал/а от това право.
Какво означава привличане на обвиняем и предявяване на постановлението?
Когато са събрани достатъчно доказателства за виновността ми в извършване на престъпление от общ характер и не са налице основанията за прекратяване на наказателното производство (напр. деецът е починал или деянието не представлява престъпление), разследващият орган докладва на прокурора и аз бивам привлечен като обвиняем със съставяне на съответният акт (протокол или постановление). Разследващият орган предявява постановлението за привличане на мен и моя защитник срещу подпис, като ни дава възможност да се запознаем с пълното му съдържание, а при нужда ни дава допълнителни разяснения. Разследващият орган не може да извършва действия по разследването с мое участие, докато не изпълни задълженията си по съставянето на протокола.
 
Какво ще се случи, ако съм призован и не се явя?
Аз съм длъжен да се явя (освен ако имам уважителни причини да не го направя като например ако съм тежко болен и нямам физическата възможност да се явя), ако съм редовно призован, т. е ако ми е била връчена призовка по надлежния ред. Ако не се явя, ще бъда доведен принудително, т.е. ще бъда придружен от органите на реда, за да се явя. 
 
Какво предстои след това?
След предявяване на постановлението за привличане на обвиняем органът на досъдебното производство незабавно пристъпва към разпита ми. След това, ако намери, че са извършени всички действия по разследването, необходими за разкриване на обективната истина, разследващият орган докладва делото на прокурора. После разследващият орган ми предявява разследването.  Това означава, че разследващият орган ми предоставя всички материали по него за проучване. Разследващият орган определя срок, в който мога да се запозная с материалите, а аз имам право на искания, бележки и възражения по тях.След приключване на разследването разследващият орган незабавно изпраща с писмено мнение делото на прокурора. След като получи делото, прокурорът има няколко възможности. Той може:
 
 • да прекрати делото (напр. ако намери, че обвинението не е доказано);
 • да спре наказателното производство (напр. когато извършителят на престъплението не е разкрит и при невъзможност единствен свидетел очевидец да бъде разпитан);
 • да внесе предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание;
 • да внесе предложение за споразумение за решаване на делото;
 • да повдигне обвинение с обвинителен акт. Прокурорът съставя обвинителен акт, когато е убеден, че са събрани необходимите доказателства за разкриване на истината и за повдигане на обвинение пред съда. Трябва да знам, че чрез обвинителния акт се осъществява привличането към наказателна отговорност за извършено престъпление от общ характер.
Какво трябва да включва протоколът за първото действие по разследването?
Какво трябва да включва протоколът за първото действие по разследването?
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg