Какво е престъпление

Какво е престъпление

 • English
 • Български
 • Русский

Какво е престъпление

Какво е престъпление:

    Това общественоопасно деяние [P1] ( действие[P2]  или бездействие)[P3] , което е извършено виновно и е обявено от закона за наказуемо. – чл. 9, ал.1 НК

Или

    Престъпление по смисъла на наказателното право е налице единствено, когато виновно е извършено действие или не е извършено належащо действие по начин, който създава опасност за увреждане на живота и здравето на гражданите или на други обществени отношения  или им е причинил вреда. За да бъде квалифицирано дадено деяние, като престъпление то задължително трябва да бъде включено в Наказателния кодекс, като текст. Тоест всички престъпления съдържат кумулативно /едновременно/ следните характеристики:

 • От обективна страна- общественоопасно деяние;
 • От субективна страна- извършено виновно[P4] ;
 • Което да осъществява всички признаци, предвидени в закона.

    Липсата на някои от горепосочените характеристики води и до липса на престъпление!

    Престъплението може да бъде извършено чрез:

 • действие ;
 • бездействие / комисивно престъпление/ ;
 • действие или бездействие.

    Важно е да се отбележи, че законът като обявява за наказуемо причиняването на определен общественоопасен резултат, то той забранява извършването не само на действия, но и бездействията, които водят до такъв резултат и обособяват някое от престъпленията / например: безстопанственост по чл.219 НК/.

    За да бъде квалифицирано дадено деяние като престъпление, то трябва да бъде в обективна връзка с престъпния резултат. Тоест когато законът изисква наличие на конкретен резултат от престъплението, за да го квалифицира като такова, то е нужно да бъдат доказани и извършените от извършителя действия за причиняването им. Тази причинна връзка може да бъде проявена чрез различни процеси:

 • механични;
 • физически;
 • химически;
 • биологически;
 • психологически и т.н

    За всяко доказано престъпление се прилага законът, който е бил в сила при извършването му, а ако до влизане в сила на присъдата последват различни закони се прилага законът, който е най-благоприятен за престъпника!


 [P1]Външно изразен акт на дейността на човека , т.е. конкретен съзнателен волев акт.

 [P2]Съзнателни телодвижения, отправени към постигане на определена цел, извършени при конкретна обстановка, условия на времето и място с насочване на определени  природни сили при съответни закономерности.

 [P3]Не извършване на действие на определено лице, когато то е необходимо за правилното развитие на дадена обществена връзка за постигане на дадена обществена цел при конкретни условия на времето и мястото.

 [P4]Умишлено или непредпазливо

 

Какво е престъпление
Какво е престъпление
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg