Какво е нужно да знаем за извънредния труд

Какво е нужно да знаем за извънредния труд

  • English
  • Български
  • Русский

Какво е нужно да знаем за извънредния труд

 
 
Чл. 143 КТ дефинира извънредния труд като труд извън установеното работно време, полаган от работника или служителя, по разпореждане или със знанието и без противопоставянето на работодателя или на съответния ръководител. Този труд се полага извън определената в чл. 136 КТ нормална продължителност на работното време.
 
Правилото е, че извънредният труд е забранен. Допуска се по изключение само в определени случаи:
 
- за извършване на работа във връзка с отбраната на страната;
 
- за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия;
 
- за извършване на неотложни обществено необходими работи по възстановяване на водоснабдяването, електроснабдяването, отоплението, канализацията, транспорта и съобщителните връзки и оказване на медицинска помощ;
 
- за извършване на аварийно- възстановителни работи и поправки в работните помещения, на машини или на други съоръжения;
 
- за довършване на започната работа, която не може да бъде извършена през редовното работно време;
 
- за извършване на усилена сезонна работа
 
За една календарна година положеният извънреден труд не може да надвишава 150 часа, разпределени както следва:
 
1. 30 часа дневен или 20 часа нощен труд през 1 календарен месец;
 
2. 6 часа дневен или 4 часа нощен труд през 1 календарна седмица;
 
3. 3 часа дневен или 2 часа нощен труд през 2 последователни работни дни.
 
Тези ограничения не се прилагат в първите три горепосочени хипотези на полагане на извънреден труд.
 
Заплащането на извънредния труд се регламентира от чл. 262 КТ. Работникът или служителят уговарят увеличение върху трудовото възнаграждение, определено с трудовия договор. Увеличението не следва да е по-малко от:
 
- 50 на сто - за работа през работните дни;
 
- 75 на сто - за работа през почивните дни;
 
- 100 на сто - за работа през дните на официалните празници;
 
- 50 на сто - за работа при сумирано изчисляване на работното време.
 
3. Участници
 
А) Работници или служители като страна по трудовото правоотношение.
 
Не е разрешено да се полага извънреден труд от:
 
1. работници или служители, които не са навършили 18-годишна възраст;
 
2. бременни работнички или служителки, както и работнички и служителки в напреднал етап на лечение ин-витро;
 
3. майки с деца до 6-годишна възраст, както и майки, които се грижат за деца с увреждания независимо от възрастта им, освен с тяхно писмено съгласие;
 
4. трудоустроени работници или служители, освен с тяхно съгласие и ако това не се отразява неблагоприятно на здравето им съгласно заключение на здравните органи;
 
5. работници или служители, които продължават образованието си без откъсване от производството, освен с тяхно съгласие.
 
Б) Работодатели - разпореждат със заповед полагането на извънреден труд.
 
4. Процедура – чл. 15 – 18 НРВПО
 
- За полагането на извънреден труд, дежурство и за времето на разположение на предприятието се издава заповед от работодателя, която се съобщава на работниците и служителите най-малко 24 часа предварително. Тя може да бъде както писмена, така и устна, а е възможно и извънреден труд да се полага "със знанието и без противопоставянето" на работодателя, хипотеза на т. нар. мълчаливо съгласие.
 
- Когато извънредния труд се полага в двата дни от седмичната почивка, в заповедта за извънреден труд за всеки работник или служител задължително се посочва денят, в който през следващата работна седмица ще се ползва непрекъсната почивка в размер не по-малък от 24 часа.
 
- Работникът има право да откаже да полага извънреден труд, когато не са спазени нормативните изисквания. Отказът се прави в писмена форма, мотивирано и се регистрира от предприятието по установения ред не по-късно от началото на полагането на извънредния труд.
 
- В специалната книга за отчитане на извънредния труд се посочват: трите имена на работника и служителя, номерът на заповедта за полагане на извънреден труд, денят и часът на започване и завършване на работата и размерът на трудовото възнаграждение, изплатено на работника и служителя за положения от него извънреден труд, както и денят, определен за почивка по реда на чл. 15, ал. 2 НРВПО. Положените часове извънреден труд се отразяват във ведомостите за заплатите за съответния месец. Извънредният труд се отчита всяко полугодие и пред Инспекцията по труда.
 
 
Какво е нужно да знаем за извънредния  труд
Какво е нужно да знаем за извънредния  труд
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg