Какво е надомна работа

Какво е надомна работа

 • English
 • Български
 • Русский

Какво е надомна работа

Имате нужда от пари и желаете да работите основно или допълнително? Не можете, не трябва да излизате от дома си или просто искате да работите на своя територия. Вие се нуждаете от надомна работа!

Надомната работа е правно регламентирана в Кодекса на труда и достатъчно защитена!

 

Как се наема работник за надомна работа?

За защита правата и задължения между работник и работодател за извършване на надомна работа се сключва трудов договор в, който може да се договори изпълнение на трудовите задължения във връзка с изработка на продукция и/или предоставяне на услуга в дома на работника или служителя или в други помещения по негов избор извън работното място на работодателя срещу възнаграждение с негови и/или на работодателя оборудване, материали и други спомагателни средства.

За всеки работник се води документация, която при  нужда се представя на изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда".

 

В Трудовия договор за надомна работа се определят и:

 • местонахождението на работното място;
 • трудовото възнаграждение;
 • редът за възлагане и отчитане на работата;
 • начинът за снабдяване с материали и предаване на готовата продукция;
 • консумативните разходи за работното място и заплащането им и т.н

 

Задължения на работодателя

За изпълнението на своите задължения за надомна работа всеки работник се нуждае от определени условия, които трябва да бъдат осигурени от работодателя. В тази връзка:

 • условия за изпълнение на работата, която е определена при възникване на трудовото правоотношение;
 • заплащане и равно третиране, каквито е осигурил на работниците и служителите, които работят в предприятието;
 • здравословни и безопасни условия на труд;
 • квалификация, преквалификация и обучение;
 • социално и здравно осигуряване при условия и по ред, определени в закон;
 • възможност за синдикално сдружаване;
 • социално-битово и културно обслужване.

 

Задължения на работника

При изпълнението на надом​на работа работникът също си има своите задължения. Той трябва да:

 • да спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд;
 • да осигурява достъп на работодателя до помещението, където е работното място, за проверка;
 • да не извършва действия, които създават безпокойство за другите собственици и обитатели, съгласно Закона за управление на етажната собственост, когато работното място е в жилищна сграда или е в близост до такава.

 

Огромен позитив при надомната работа е липсата на контрол от страна на работодателя за спазване на работно време. Всички работници, които работят надомно сами си определят кога да работят и кога да почиват, поради което за тях не може да се установява извънреден труд.

 

Какво е надомна работа
Какво е надомна работа
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg