ИНСТИТУТ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ

ИНСТИТУТ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ

 • English
 • Български
 • Русский

ИНСТИТУТ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ

С Постановление № 197 от 26 юли 2022 г. Министерски съвет постановява създаване на институт за стратегически анализи и прогнози, чиято организация и дейност са уредени с УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ в сила от 01.09.2022 г., Приет с ПМС № 197 от 26.07.2022 г.

Какво представлява Институт за Стратегически Анализи и Прогнози?

Институт за Стратегически Анализи и Прогнози е юридическо лице по Закона за администрацията към министъра на финансите.

Неговата основна дейност се изразява в следното:

 1. изготвя стратегически анализи по различни направления / здравеопазване, фискална политика, стопанска конюнктура, пазар на труда и т.н /;
 2. създава и усъвършенства модели за анализ и прогнозиране на икономическото развитие на страната;
 3. разработва математически и статистически модели за оптимизиране на ресурсите;
 4. подпомага Министерството на финансите при съставянето и актуализирането на средносрочната бюджетна прогноза;
 5. разработва прогнози за развитието на основни микро- и макроикономически показатели на държавния бюджет, като анализира текущото състояние, динамиката и взаимовръзката между основни микро- и макроикономически показатели;
 6. анализира бази данни с основните фискални показатели на касова и на начислена основа;
 7. аналитично обезпечава процеса по изготвянето и актуализирането на кредитния рейтинг на страната;
 8. подпомага Министерството на финансите при проследяването на изпълнението на реформи и инвестиции, частично или изцяло финансирани с публични средства;
 9. участва в работни групи, форуми и срещи с държавни, частни, неправителствени и международни организации и финансови институции по въпроси от своята компетентност.

Как се управлява Институт за Стратегически Анализи и Прогнози?

Институт за Стратегически Анализи и Прогнози се ръководи и представлява от директор, който се назначава и освобождава от министъра на финансите. При отсъствие на директора той се замества от определен от него с писмена заповед служител за всеки конкретен случай, в която се посочва обемът на правомощията по време на заместването.

Структура на Института за Стратегически Анализи и Прогнози

Институтът е структуриран в три дирекции:

 1. дирекция "Микроикономически анализи и прогнози";
 2. дирекция "Макроикономически анализи и прогнози";
 3. дирекция "Стратегически политики и анализи".

Общата численост на персонала на Института е 22 щатни бройки, които са разпределени в административните звена.

 

ИНСТИТУТ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ
ИНСТИТУТ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg