Имам ли право на защита като свидетел

Имам ли право на защита като свидетел

  • English
  • Български
  • Русский

Имам ли право на защита като свидетел

Само свидетелите по наказателни дела имат право на защита, т.е. ако сте свидетел по гражданско дело, напр. съседите ви спорят за граница на недвижим имот – нямате.
 
Като свидетел сте задължен да се явяте на посочените в призовката място и дата. Трябва да отговаряте на въпросите, които ви се задават и да кажете всичко, което знаете. Но ако се страхувате за живота си или мислите, че като свидетелствате, ще застрашите семейството си, можете да поискате защита от съда или прокурора. Право на защита имат и вашите близки – родители, деца, братя, сестри, съпруг или лица, с които се намирате в особено близки отношения, за които също има опасност да пострадат, ако свидетелстват.
 
Кога и от кого можете  да получите защита?
 
За да се вземат мерки за незабавната ви защита или за защита на вашите близки, трябва да имате достатъчно основания да се предполага, че в резултат на вашите свидетелски показания, е възникнала или може да възникне реална опасност за вас или за семейството ви и това налага неотложна и незабавна защита. Степента на опасност се преценява във всеки конкретен случай. Тя може да се изразява в отправяне на заплахи, насилие, изнудване.
 
Ако мислите, че сте застрашен или вашите близки са в опасност, можете да поискате защита от следните държавни органи:
 
съда / съдията – докладчик;
прокурора;
В този случай защитните органи преценяват дали е налице опасност и могат да вземат мерки, с които да ви защитят или да защитят вашите близки. Вземат се предвид извършеното престъпление, дали има опасност обвиняемия да ви застраши, също така и важността на информацията, която можете да дадете и всяка друга информация, която е от значение за преценяване на опасността.
 
Ако съдът, прокурорът или съдията – докладчик сами преценят, че имате нужда от защита, а  не сте поискал такава, преди да наложат мерките, трябва изрично да ви попитат дали желает защита. Не могат да се налагат мерки, ако не сте дал съгласие за това. По всяко време мога да получа защита, независимо от това как се развива делото.
 
Как се осъществява тази защита? Трябва ли да се  плаща за нея?
 
Защитата ви е временна, докато трае опасността за здравето или живота ви. Тя е безплатна. Защитни мерки, които могат да бъдат приложени са:
 
самоличността ви да се съхранява в тайна, т.е. при разпити по делото давате показания като свидетел с тайна самоличност – преправя се гласът ви;
защита на живота, здравето или/и имуществото ви от полицията, напр. лична физическа охрана, охрана на имуществото ви, временно настаняване на безопасно място, в т.ч. и промяна на местоживеенето ви.
Ако тези мерки не могат да ви осигурят достатъчна ефективна защита, се прилагат специални защитни мерки. Тези мерки се определят в Програмата за защита на свидетелите, която се осъществява от Бюрото за защита при главния прокурор.
 
ВАЖНО! За да бъда включен в Програмата за защита трябва да подпиша, в  тридневен срок от датата на разпореждането на главния прокурор или от датата на решението на Съвета по защита, писмено споразумение с Бюрото по защита. От този момент ще станете защитено лице и ще бъда включен в Програмата.
 
Как ще бъдете включени в тази Програма?
 
За да започне процедурата за включване в Програмата за защита на свидетели трябва да подадете искане – устно или писмено. Процедурата може да започне служебно по инициатива на разследващия орган, наблюдаващия прокурор или  на началника на мястото за лишаване от свобода – за осъдени лица. Вашето изрично писмено съгласие е необходимо във всички  случаи, когато Програмата не започва по ваше искане, а служебно.
 
Какви защитни мерки включва Програмата?
 
ВАЖНО! Специалните защитни мерки се прилагат само за наказателни дела, образувани за тежки умишлени престъпления от общ характер (такива, за които се предвижда наказание лишаване от свобода, доживотен затвор или доживотен затвор без право на замяна) и по всички престъпления, извършени по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група.
 
Мерките могат да се прилагат заедно или поотделно, временно – докато съществува опасността, или постоянно. Програмата за защита може да включва и осигуряване на социална, медицинска, психологическа, правна или финансова помощ. 
 
Какви са задълженията ви по време на защитата?
 
Като защитено лице сте длъжен да:
 
избягвате контакти с криминално проявени лица;
се въздържате от действия, напр. да излизате навън без предоставената ви охрана, които могат да застрашат сигурността ви или да попречат на изпълнението на Програмата за защита;
се съобразявате с мерките за защита;
съобщите незабавно на Бюрото по защита всяка информация, която знаете за наказателното производство, във връзка с което сте придобил статут на защитено лице;
изпълнявате задълженията си към физически и юридически лица, напр. за данъци, които са възникнали преди да бъда включен в Програмата и които не се изпълняват от държавата;
информирате незабавно Бюрото по защита за всички промени в състоянието ви и за всички дейности, които извършвате, по време на изпълнението на Програмата за защита;
не разгласявате включването ви в Програмата за защита.
Прекратяване на действието на Програмата за защита
 
Програмата се прекратява:
 
при смърт;
когато вече няма реална опасност за вас или вашите близки;
когато изтече срока, предвиден в споразумението;
ако не изпълнявате задълженията си по споразумението без уважителна причина;
по ваше искане, отправено до главния прокурор, чрез служителя за връзка с Бюрото по защита.
 
 
 
 
Имам ли право на защита като свидетел
Имам ли право на защита като свидетел
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg