Изпълнение на заповед за запор

  • English
  • Български
  • Русский

Изпълнение на заповед за запор

Изпълнение на заповед за запор
 
1. Банката, до която е адресирана заповед за запор, я изпълнява веднага след като получи тази заповед или, когато това е предвидено в правото на държавата членка по изпълнение, съответното указание за изпълнение на заповедта.
 
2. За да изпълни заповедта за запор, банката запорира сумата, посочена в заповедта: 
 
а) като прави необходимото тази сума да не бъде прехвърляна или теглена от сметката или сметките, посочени в заповедта за запор; 
 
6) когато това е предвидено в националното право, като прехвърля тази сума в специална сметка за целите на запора.
 
Окончателният размер на запорираната сума може да бъде предмет на уреждане на транзакции, които вече са висящи към момента, в който банката получи заповедта или съответното указание. Такива висящи транзакции обаче могат да се вземат предвид единствено ако са уредени, преди банката да издаде декларацията.
 
3.На банката се разрешава, ако това е поискано от длъжника, да освободи запорирани средства и да ги прехвърли на сметката на кредитора, посочена в заповедта за целите на удовлетворяването на иска на кредитора, ако са изпълнени едновременно следните условия:
 
а) това разрешение на банката е специално указано в заповедта;
 
б) правото на държавата членка по изпълнение позволява това освобождаване и прехвърляне; 
 
в) няма конфликт на конкурентни заповеди по отношение на въпросната сметка.
 
4. Когато в заповедта за запор не е уточнен номерът или номерата на банковата сметка или сметки на длъжника, а фигурират само името и други данни във връзка с длъжника, банката или друг субект, отговарящ за изпълнението на заповедта, посочва сметката или сметките, притежавани от длъжника в посочената в заповедта банка.
 
Ако банката или другият субект не може да идентифицира със сигурност сметка на длъжника въз основа на съдържащата се в заповедта информация, банката:
 
а) получава номера или номерата на сметката или сметките от информационния орган на държавата членка по изпълнение, когато:
 
 - в заповедта е посочено, че този номер или тези номера на сметката или сметките, подлежащи на запориране, са получени чрез молба 
 - във всички други случаи не изпълнява заповедта. 
 
5. Всички средства, държани по сметката или сметките, които надвишават сумата, посочена в заповедта за запор, остават незасегнати от изпълнението на заповедта.
 
6. Когато по време на изпълнението на заповедта за запор средствата по сметката или сметките, не са достатъчни за обезпечаване на цялата сума, посочена в заповедта, заповедта се изпълнява само в рамките на наличните суми по сметката или сметките.
 
 
7. Когато заповедта за запор обхваща няколко сметки, притежавани от длъжника  в една и съща банка, и по тези сметки има средства, които превишават посочената в заповедта сума, заповедта се изпълнява в следната последователност:
 
а) спестовни сметки единствено на името на длъжника; 
 
6) текущи сметки единствено на името на длъжника; 
 
в) съвместни спестовни сметки; 
 
г) съвместни текущи сметки.
 
8. Когато средствата по сметката или сметките, са в парична единица, различна от тази, в която е издадена заповедта за запор, банката преизчислява сумата, посочена в заповедта,към паричната единица на средствата спрямо референтния валутен курс на Европейската централна банка или обменния курс на централната банка на държавата членка по изпълнение за продажба на тази парична единица в деня и часа на изпълнение на заповедта и запорира съответната сума в паричната единица на средствата.
Изпълнение на заповед за запор
Изпълнение на заповед за запор
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg