Изплащане на присъдена издръжка за дете от държавата. Процедура

Изплащане на присъдена издръжка за дете от държавата. Процедура

  • English
  • Български
  • Русский

Изплащане на присъдена издръжка за дете от държавата. Процедура

Издръжката се изразява в определена парична сума, която задълженото лице / осъденият родител/  дава на лицето/ детето/ , което има право на нея, като размерът се определя според нуждите на лицето с право на издръжка и според възможностите на задълженото да дава издръжка лице.  Минималната издръжка на едно дете е равна на една четвърт от минималната работна заплата. Или от 01 януари 2023г. минималната работна заплата за страната ни е 780лв., като минималната издръжка се изчислява на 195лв. 
Когато по заведено при съдебен изпълнител, изпълнително вече  дело се установи, че неизправният длъжник няма доходи и не притежава имущество, върху които да се насочи принудителното изпълнение, държавата изплаща присъдената издръжка  на ненавършилото  пълнолетие дете.  Това става за сметка на неизправния длъжник в размер, определен в съдебното решение, но не повече от максималния размер, определян ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България.
Издръжката се изплаща считано от първо число на месеца, следващ месеца, през който са установени обстоятелствата, че задълженото лице няма доходи и не притежава имущество, върху които да се насочи принудително изпълнение. Неизправният длъжник е задължен да възстанови платената от държавата издръжка заедно със законната лихва.
Държавата не изплаща издръжка, присъдена на бивш съпруг.
Изплащането на издръжката от държавата се извършва при определени условия и процедура: 
1. Въз основа на писмено искане на взискателя съдебният изпълнител извършва цялостно проучване на доходите и имущественото състояние на длъжника. При установяване на обстоятелствата съдебният изпълнител съставя констативен протокол.
2. Констативният протокол се съставя в два екземпляра. В него се посочват номерът и датата на образуване на изпълнителното дело, трите имена и адресите на длъжника, на взискателя и на детето/децата, датата на раждане на детето/децата и месечният размер на присъдената издръжка
3.Към констативния протокол се прилагат копия от документите, удостоверяващи доходите и имущественото състояние на длъжника. Тези документи следва да са издадени от компетентните органи и лица преди не повече от 6 месеца от датата на съставяне на протокола.
4. Когато длъжникът има доходи и имущество, върху които не може да се насочи принудително изпълнение, в протокола  се описват доходите и/или имуществото, като се посочват причините, поради които не може да се осъществи изпълнение върху тях.
5.Взискателят чрез съдебния изпълнител подава писмено искане до общината по постоянния си адрес за изплащане на издръжката.
6. Съдебният изпълнител изпраща искането в 10-дневен срок от постъпване му, като към него прилага:
6.1. екземпляр от констативния протокол ;
6.2. копие от изпълнителния лист;
6.3. копия от документите, удостоверяващи доходите и имущественото състояние на длъжника.
При постъпване на искането за изплащане на присъдената издръжка в общината се създава досие, в което се съхраняват всички документи, съдържащи информация за взискателя и длъжника и за извършените плащания.
7. Издръжката се изплаща ежемесечно считано от 1-во число на месеца, следващ месеца, през който е съставен констативният протокол.
(а) Преди всяко изплащане взискателят е длъжен да попълни декларация, че за конкретния месец не е получил издръжка от длъжника.
(б) Месечната издръжка се изплаща след изтичане на съответния месец, за който тя се дължи.
(в) За месеца, в който лицето е навършило пълнолетие, издръжката се изплаща в размер, изчислен пропорционално на съответния брой дни от месеца до датата на навършване на пълнолетие.
(г) В тридневен срок от изплащането на издръжката общината уведомява писмено съдебния изпълнител за извършеното плащане и за неговия размер.

 
Изплащане на присъдена издръжка за дете  от държавата. Процедура
Изплащане на присъдена издръжка за дете  от държавата. Процедура
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg