Здравословни и безопасни условия на труд

Здравословни и безопасни условия на труд

 • English
 • Български
 • Русский

Здравословни и безопасни условия на труд

    "Здравословни и безопасни условия на труд" са условията, които не водят до професионални заболявания и злополуки при работа и създават предпоставка за физическо, психическо и социално благополучие на работещите лица.

    Спазването на Здравословни и безопасни условия на труд  е от изключителна важност за всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност или се провежда обучение, независимо от: формата на организация, собствеността и основанието. Здравословните и безопасни условия на труд се прилагат и в българските предприятия в чужбина, доколкото друго не е предвидено в законите на чуждата държава или в международен договор, по който Република България е страна.

Всеки работодател е длъжен да осигурява здравословни и безопасни условия на труд на работещите, в които влизат и :

 1. превенция на професионалните рискове;
 2. предоставяне на информация и обучение;
 3. осигуряане на организация и средства.

Като за тази цел е нужно:

 1. да бъдат избягвани и ограничени всички евентуални рискове;
 2. да бъде направена оценка на рисковете, които не могат да бъдат избегнати;
 3. да се приспособи работата към работещия за намаляване на лошите въздействия върху здравето му;
 4. да се замени опасното с безопасно или по-малко опасно;
 5. да се обозначат опасности и източници на вредни за здравето и безопасността фактори;
 6. да се води една последователна и цялостна политика за превенция и т.н;

    От изключителна важност е Работните места да отговарят на минимални изисквания за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, които условия се определят с Наредба на министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването.

    В тази връзка е нужно:

 1.  работното място и работното оборудване да се поддържат в техническа изправност
 2.  работното място и работното оборудване и пътищата към тях да се почистват редовно;
 3. защитното оборудване и средствата [P1] за колективна и лична защита [P2] редовно да се проверяват и да се поддържат в изправност.
 4.  пътищата към аварийните изходи и самите изходи да се поддържат свободни по всяко време.

    При работа с високо нервно-психическо натоварване, монотонност и принудителна работна поза, определена норма и при сменна работа се въвеждат физиологични режими на труд и почивка, които спомагат за запазването на здравето и работоспособността на работещите лица.

    Работодателят е длъжен да създаде и поддържа картотека на информационните листове за безопасност на употребяваните и произвежданите опасни химични вещества и смеси.

    Работодателят е длъжен да осигурява работещите за професионално заболяване и трудова злополука, като осигурителните вноски са за негова.

     Ако за работещите съществува опасност за живота и здравето им, то те се застраховат задължително за риска "трудова злополука" за сметка на работодателя.

    Важно е да знаете, че при не спазване на Вашите безопасни и здравословни условия на труд трябва да сигнализирате Изпълнителна агенция „ Инспекция по труда“ по месторабота.

 

 

 


 [P1]Защитно оборудване и средства се използват за избягване на ръчното повдигане, поддържане и пренасяне на тежести при организиране на работата.

 

 [P2]Личните предпазни средства трябва да осигуряват защита срещу опасностите, да не са вредни за здравето и да не пречат на извършването на работата.

 

 

Здравословни и безопасни условия на труд
Здравословни и безопасни условия на труд
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg