Защо съм осъден без да знам?

Защо съм осъден без да знам?

  • English
  • Български
  • Русский

Защо съм осъден без да знам?

Какъв е начинът на връчване на уведомително писмо  от банката до дъжника по договор за банков кредит за предсрочно изискуем кредит?

 

При изпращане на длъжника на уведомително писмо от банката, с което кредитът се обявява за предсрочно изискуем, връчването би могло да бъде удостоверено от пощенския оператор съгласно Закона за пощенските услуги.

Начинът на удостоверяване на връчването на уведомително писмо на банката, с което кредитът се обявява за предсрочно изискуем, е поставен в зависимост от избрания от кредитора способ за уведомяване. Редовността на връчването се преценява според така избрания способ за връчване. В случай, че /например банката/ е избрала да връчи уведомление на длъжника, чрез пощенска пратка, то съгласно разпоредбата на Закона за пощенските услуги условията за доставянето на пощенските пратки се определят според общите правила  приети от Комисията за регулоране на съобщенията.

Удостоверителната сила за получаване на съобщението има осъществено връчване в случаите на препоръчана пощенска пратка, която е доставена на адреса на получателя срещу подпис или на пълнолетен член на домакинството на получателя, живеещ на адреса, срещу подпис и документ за самоличност. В общи правила са разписани действията, които следв да извършат пощенските служители, когато препоръчаната пощенска пратка не е предадена при посещение на адреса. Пощенският оператор удостоверява, че пратката не е предадена при посещение на адреса. Пощенският оператор удостоверява, че пратката ме е доставена на адреса и същата е върната на подателя съгласно изричното указания  в чл. 14 от правилата.

Предвид последиците, които законодателят свързва с обявяване на предсрочна изискуемост на вземането по договор за банков кредит, презумпцията за недобросъвестно неизпълнение на задълженията на длъжника / укриване или отказ да получава съобщения/ следва да се прецени съгласно подписаният между страните договор. 

Възможно е между страните в договора да са уредени начините на връчване на съобщенията, както и да се предвиди, че изявлението на едната страна ще се счита за достигнало до другата страна, без фактическо същото да е получено. Такава клауза при която писмото е недоставено  или само изпратено се счита, че / банката например/ добросъвестно е упражнила своите права за уведомяване на длъжника. В случай обаче, че договорът не съдържа подобни уговорки, волеизявлението на кредитора за обявяване на предсрочна изискуемост на вземането по договор за кредит следва да е достигнало до длъжника, като връчването може да е удостоверено по реда на чл.5, ал.1 и 2 от Общите праила за условията за доставяне на пощенските пратки. 

В случай, че няма уговорка в договора относно връчването на съобщения  и писма и пратката бъде върната като недоставена, независимо от причините за това волеизявление на кредитора за обявяване на предсрочна изискуемост на вземането по договора за банков кредит не може да се счита за получено от длъжника. Кредиторът би могъл да избере друг способ за връчване. 

Защо съм осъден без да знам?
Защо съм осъден без да знам?
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg