ЗАЩИТА НА КРЕДИТОРА ОТ УВРЕЖДАЩИ СДЕЛКИ НА ДЛЪЖНИКА

ЗАЩИТА НА КРЕДИТОРА ОТ УВРЕЖДАЩИ СДЕЛКИ НА ДЛЪЖНИКА

  • English
  • Български
  • Русский

ЗАЩИТА НА КРЕДИТОРА ОТ УВРЕЖДАЩИ СДЕЛКИ НА ДЛЪЖНИКА

ЗАЩИТА НА КРЕДИТОРА ОТ УВРЕЖДАЩИ СДЕЛКИ НА ДЛЪЖНИКА. СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНЕ ЧРЕЗ ОТМЕНИТЕЛЕН(ПАВЛОВ ИСК).
Ако длъжникът извърши сделки, с които съзнателно намалява имуществото си, като по този начин уврежда интересите на кредиторите си, то увреденият кредитор може да поиска тези сделки да бъдат отменени. Увреждащите сделки се атакуват пред съда, от който се иска да постанови решение, с което да ги обяви за относително недействителни по отношение на дадения кредитор. В практиката този иск се нарича Павлов иск.
 
За да е основателен отменителния иск, трябва кумулативно да са налице следните предпоставки:
1) Лицето, което иска отмяна, трябва да има качеството кредитор.
 
Кредиторът може да бъде както привилигирован (обезпечен), така и непривилигирован (хирографарен). Няма значение дали вземането е установено със съдебно решение и дали кредиторът се е снабдил с изпълни­телен лист или не.
2) Длъжникът трябва да е извършил действия (сделки), които да увреждат кредитора.
 
Увреждане­то представлява намаляване на платежеспособността на длъжника, което може да се изрази в увеличаване на пасива или намаляване на актива.
Действието може да бъде всякакъв гражданскоправен акт - едностранна сделка, договор, юридическа постъпка (плащането на чужд дълг). Действието може да бъде възмездно или безвъзмездно.
3) Длъжникът трябва да знае, че с тези действия (сделки)уврежда интересите на кредитора.
 
4) Когато действието е възмездно, лицето, с което длъжникът е договарял, трябва също да е знаело за увреждането. Изключение от това правило са случаите, когато третото лице е съпруг, низходящ, възходящ, брат или сестра на длъжника, тогава знанието се предполага до доказване на противното.
 
Законът обаче не допуска обявяването за недействителност на сделки, с които трети добросъвестни лица са придобили възмездно права върху недвижими имоти преди вписване на исковата молба за обявяване на недействителността.
 
В обобщение, отменителният иск е способ за защита на кредитора от увреждащи сделки на длъжника, насочени към намаляване на имуществото му или увеличаване на задълженията му. При успешното провеждане на отменителния иск в патримониума (собствеността) на длъжника ще постъпят активи, срещу които може да бъде насочено принудителното изпълнение и вземането да бъде събрано.
ЗАЩИТА НА КРЕДИТОРА ОТ УВРЕЖДАЩИ СДЕЛКИ НА ДЛЪЖНИКА
ЗАЩИТА НА КРЕДИТОРА ОТ УВРЕЖДАЩИ СДЕЛКИ НА ДЛЪЖНИКА
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg