Задържаха ме от полицията за 24 часа!

Задържаха ме от полицията за 24 часа!

 • English
 • Български
 • Русский

Задържаха ме от полицията за 24 часа!

Задържаха ме от полицията за 24 часа

 
Спират ме полицаи, слагат ми белезници и ме задържат като ограничават правото ми на свободно придвижване до 24 часа.
Това може да се случи ако:
 
 • нарушавам обществения ред;
 • създавам явна опасност за себе си или за околните;
 • съзнателно преча на полицаите да си вършат работата;
 • се мотая без документи за самоличност;
 • има подозрения че съм извършил престъпление.
Най-важното в този момент е да се свържа със специалист по наказателно право. Мога да направя това бързо и лесно на тази страница.
 
Правата ми по време на задържането от органите на МВР:
1. Имам право на телесна неприкосновеност. Упражняването на сила спрямо мен може да става само в рамките на необходимото, слeд като полицаите са ме предупредили че ще я използват и то само ако оказвам съпротива на органите на реда и не се подчинявам на техни нареждания. Внимание! Полицията може да използва сила и при групови нарушения на обществения ред, което означава, че ако се намирам сред тълпа, която буйства, мога да отнеса някой и друг ритник дори да не провокирам с нищо органите на реда! 
 
 
 
2. Мога да избегна използването на помощни средства от органите на МВР по време на моето задържане, като укажа съдействие на полицията и се подчинявам на нарежданията, които ми дават. В такъв случай използването на помощни средства ще стане безпредметно. Ако обаче оказвам съпротива и не се подчинявам на нарежданията на полицаите, могат да ми бъдат сложени белезници, усмирителна риза, да бъде използвана срещу мен палка (каучукува, пластмасова или електрошокова) и  дори да бъдат използвани халосни патрони. При всички случаи полицаите са длъжни да преустановят употребата на помощни средства в момента, в който са постигнали целта си, т.е. са ме обезвредили.
 
3. Мога да избегна употребата на оръжие от органите на МВР като НЕ извършвам противозаконни действия (нападение, задържане на заложници, заплаха с огнестрелно оръжие) и не се опитвам да избягам.
 
4. Имам право да запазя личното си достойнсттво. Органите на полицията НЕ могат да ме обиждат или унижават при никакви обстоятелства.
 
Правата ми при отвеждане в помещение за настаняване на задържани  от МВР  лица:
1. Имам право на медицинска помощ, в случай че поискам или се  нуждая от такава. Няма значение дали състоянието ми, което изисква намесата на медици, е предизвикано по време на задържането от органите на полицията или не – моите живот и здраве са ценност, която следва да бъде съхранена при всички случаи.
 
2. Имам право да се запозная с писмената заповед, съставена за моето отвеждане в определеното за задържане място.В тази заповед е отбелязан точно часът, в който е ограничено правото ми свободно да се придвижвам в пространството. Тя се подписва от полицая, който я е съставил и от мен и ми се връчва един от трите еднообразни екземпляра.
 
3.  Имам право да се свържа с адвокат и да ползвам адвокатска защита. 
 
4. Имам право да се свържа с член от семейството ми или с приятел. Макар да нямам право на телефонно обаждане като по филмите, органите на МВР са длъжни незабавно да уведомят избрано от мен лице за задържането.
 
5. Имам право да запазя мълчание. В случай че предпочета да дам обяснения, мога да го направя по всяко време, но полицаите не могат да ме принудят за това. В случай че кажа нещо, което не е благоприятно за мен, не трябва да се тревожа, защото на този етап обясненията ми не са част от доказателствения материал и не могат да се използват срещу мен. Само обясненията ми по време на разпит и след запознанството ми с обвинението могат да влязат в кориците на делото и да бъдат използвани срещу мен.
 
Внимание! Тези мои права трябва да ми бъдат изяснени в самото начало на задържането, за което трябва да подпиша Декларация в 2 екземпляра, че правата са ми били изяснени от органите на МВР.
 
При отвеждането ми в помещението за задържане ще бъде извършен личен обиск, при който у мен могат да бъдат открити редица вещи, които да бъдат иззети и съхранявани далеч от мен до края на престоя ми в помещението за задържане.
 
Моите права при извършване на този обиск са следните:
 • имам право да искам обискът да бъде извършен от лице от същия пол;
 • имам право да се запозная с протокола за извършения обиск, след като той бъде съставен, както и да получа копие от този протокол. При съставяне на протокола е важно да проверя дали действията на органите на реда са надлежно описани, какви вещи са били в мое притежание, какви вещи са намерени и иззети от мен и дали е вписано основанието за извършване на обиска.
 • имам право да получа иззетите от мен вещи обратно при напускането на помещението за задържане. Трябва да ми бъдат върнати всички иззети вещи с изключение на такива, които са иззети като веществени доказателства по реда на Наказателно-процесуалния кодекс.
Важно е да зная! Полицаите ще поискат от мен да подпиша:
 
1. заповедта за задържане;
 
2. протоколът от извършен личен обиск;
 
3. декларация, че съм запознат с правата си.
 
Мога да откажа да подпиша всеки един или всички документи, като това няма да доведе автоматично до моето освобождаване! Отказът ми да подпиша представените документи ще се удостовери с подпис на едно лице – свидетел и тези документи ще бъдат напълно редовни, стига, разбира се, да са съставени и съобразени в съответствие с всички изисквания на законодателството.
 
Кога ще бъда освободен?
след отпадане на основанието за задържането ми, но не по-късно от 24 часа от ограничаване на правото ми свободно да се придвижвам в пространството.
Задържане за повече от 24 часа може да бъде постановено само от прокурор и то само ако ще бъда изправен пред съд за определяне на мярка за неотклонение “задържане под стража” или “домашен арест”
 
Какво се случва в когато правата ми са нарушени?
Мога да обжалвам законността на задържането пред съда;
В случай че са ми причинени болки и страдания или пък имуществени вреди, мога да потърся обезщетение за имуществени и неимуществени вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
Задържаха ме от полицията за 24 часа!
Задържаха ме от полицията за 24 часа!
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg