Задължителната непрекъсната почивка след положен извънреден труд

Задължителната непрекъсната почивка след положен извънреден труд

  • English
  • Български
  • Русский

Задължителната непрекъсната почивка след положен извънреден труд

 
На основание чл. 153, ал. 4 от КТ за положен извънреден труд в двата дни от седмичната почивка при подневно изчисляване на работното време работникът или служителят има право, освен на увеличено заплащане на този труд, също и на непрекъсната почивка през следващата работна седмица в размер, не по-малък от 24 часа.
Съгласно  Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, и за изчисляване на паричните обезщетения за временна неработоспособност или за бременност и раждане, осигурителните вноски  се изчисляват и внасят върху получените брутни възнаграждения и други доходи от трудова дейност. Възнаграждението, изплатено за извънреден труд, се включва в брутното трудово възнаграждение на лицето, поради което върху него се дължат осигурителни вноски.
Съгласно чл. 38, ал. З от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж за един ден осигурителен стаж за работниците и служителите се зачита времето, през което те са отработили пълното законоустановено за тях работно време и за това време са внесени или дължими осигурителни вноски върху не по-малко от минималния осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност.
На основание на изложеното по-горе дните, в които се полага извънреден труд от работниците и служителите, се зачитат за осигурителен стаж и се включват в броя на работните дни по смисъла на чл. 38, ал. 9 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, независимо, че трудът е положен в двата дни от седмичната почивка.
В случая следва да се отчитат действително отработените дни през м. октомври, независимо че някои от тях са почивни.
При подаване на данни за осигуряването с Декларация обр. № 1 "Данни за осигуреното лице" в т. 16.1 "Отработени и други дни с осигурителни вноски" и т. 16 "Работни дни в осигуряване - общо", в позиции 2 и 3 се попълват действително отработените дни с осигурителни вноски (включително и почивните дни, през които са полагали извънреден труд). В т. 21 "Осигурителен доход" се попълва сумата на брутното трудово възнаграждение, в което се включва и сумата за положения извънреден труд. Следва да се има предвид, че сумата на месечния осигурителен доход не може да бъде по-малка от минималния осигурителен доход, определен по основната икономическа дейност на осигурителя за съответната професия, когато лицето е работило при пълно работно време през всички работни дни на месеца.
Информационната система на НОИ може да приема информация за отработените дни в повече или в по-малко от действителните работни дни по норматив в съответния месец, поради което в позиции 2 и 3 следва да се посочат действително отработените дни.
 
 
 
Задължителната непрекъсната почивка след положен извънреден труд
Задължителната непрекъсната почивка след положен извънреден труд
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg