Завещание

  • English
  • Български
  • Русский

Завещание

Какво представлява завещанието?

Завещанието е акт по прехвърляне на собствено имущество, което поражда действие след смъртта на лицето. За да има право да завещае завещателят трябва да е навършил пълнолетие и да не страда от психически заболявания, които му пречат да взема такива решения.

Кой може да бъде завещател?

Завещател може да бъде всяко лице, което е навършило 18 години и няма налични психически проблеми, които да му пречат да извършва разпореждания / покупки, продажби, замени и т.н/ с имоти.

Завещателят трябва да е собственик на завещаната вещ или имущество към момента на смъртта.

На кого може да бъде завещано?

Завещателят може да завещае на всяко едно лице независимо от това дали е роднина или не, както и дали лицето е навършило пълнолетие или не.

Видове завещание

При завещание всеки може да завещае цялото си имущество на някого, който се нарича наследник или част от него на лице, което се нарича заветник.

Завещанието може да бъде основно два вида:

  • саморъчно завещание;
  • нотариално завещание.

Условия за извършване на правилно завещание

За да е валидно направеното завещание, то е нужно:

  • завещателят да е навършил пълнолетие и да бъде психически годен да извършва такива правни действия;
  • собствеността върху завещаната вещ да бъде на завещателя при откриване на завещанието;
  • към откриване на завещанието/ смъртта на завещателят/ заветникът или наследникът в чиято полза се завещава да бъде жив.

В едно завещание може да има само един завещател или казано иначе всяко лице, което желае да завещае завещава с отделен акт.   

Дори и при отказ от наследство всеки в чиято полза е направено завещание може да получи завещаното.

 

Завещание
Завещание
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg