Заверка от митнически служител на документите за възстановяване на ДДС

Заверка от митнически служител на документите за възстановяване на ДДС

  • English
  • Български
  • Русский

Заверка от митнически служител на документите за възстановяване на ДДС

 Гражданин от трета страна със закупена от България стока за лично потребление, напуска границите на ЕС през друга страна членка, например Гърция. На коя граница трябва да представи за заверка от митнически служител документите за възстановяване на ДДС (на излизане от България или при напускане на Европейския съюз, т.е. Гърция)?
 
 Всяко чуждестранно физическо лице (ЧФЛ) има право да поиска да му бъде възстановен правомерно начисленият и платен ДДС, включен в цената на закупени от него стоки на територията на Общността, когато са налице едновременно следните условия: - чуждестранното лице изнася стоките извън територията на Общността в непроменен вид не по-късно от последния ден на третия месец, следващ месеца, през който е издадена фактурата за получената доставка. - доставчик на стоките е лице, което към датата на издаването на фактурата има право да извършва продажби на стоки с право на възстановяване на данъка - размерът на ДДС по една фактура е равен или по-голям от 50 лв. - лицето упражнява правото си за възстановяване на данъка не по-късно от 6 месеца от датата на издаване на фактурата за доставката. От изложените условия е очевидно, че може да се иска възстановяване на данъка само за стоки, закупени от доставчик, който има право да извършва продажби на стоки с право на възстановяване. Доставчиците на стоки, получили правото да извършват продажби на стоки с право на възстановяване, които отговарят и на изискванията, предявявани към агентите по възстановяването и са получили удостоверение за регистрация в това си качество, могат да изпълняват ролята и задълженията и на двете лица едновременно. Търговците, които имат право да възстановяват ДДС, се регистрират пред компетентния данъчен орган - ТД на НАП. Те имат задължението при поискване от клиент да му предоставят попълнен образец на искане за възстановяване на ДДС. 
 
Заверка от митнически служител на документите за възстановяване на ДДС
Заверка от митнически служител на документите за възстановяване на ДДС
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg