Европейската заповед за арест (ЕЗА)

Европейската заповед за арест (ЕЗА)

  • English
  • Български
  • Русский

Европейската заповед за арест (ЕЗА)

Европейската заповед за арест (ЕЗА) е опростена трансгранична съдебна процедура за предаване с цел наказателно преследване или изпълнение на наказание лишаване от свобода или на мярка, изискваща задържане. Заповед, която е издадена от съдебен орган на една държава — членка на ЕС, е валидна за цялата територия на Европейския съюз.
 
Европейската заповед за арест се прилага от 1 януари 2004 г. Тя заменя дългите процедури по екстрадиция, които съществуваха между държавите — членки на ЕС.
 
Начин на действие
Тя представлява искане на съдебен орган в една държава — членка на ЕС, за задържане на лице в друга държава членка и за предаване на това лице с цел наказателно преследване или изпълнение на присъда за лишаване от свобода или на мярка, изискваща задържане, издадени в първата държава членка. Механизмът се основава на принципа на взаимното признаване на съдебни решения. Той действа във всички държави — членки на ЕС.
 
Той действа посредством преки контакти между съдебните органи.
 
При изпълнението на ЕЗА органите трябва да зачитат процесуалните права на заподозрените или обвиняемите, като например правото на информация, правото да имат адвокат, правото да имат устен преводач и правото на правна помощ, както са предвидени съгласно правото на държавата, в която те са задържани.
 
Какви са разликите с традиционната екстрадиция?
Стриктни срокове:
Държавата, в която лицето е задържано, трябва да вземе окончателно решение относно изпълнението на европейската заповед за арест в срок от 60 дни от задържането на лицето.
Ако лицето даде съгласие за предаването, решението за задържане трябва да се вземе в срок до 10 дни.
Исканото лице трябва да бъде предадено възможно най-скоро на дата, уговорена между съответните органи, и не по-късно от 10 дни след окончателното решение за изпълнението на европейската заповед за арест.
За 32 категории престъпления вече не се изисква проверка за двойна наказуемост
За 32 категории престъпления не се извършва проверка дали деянието да се квалифицира като престъпление в двете държави. Единственото изискване е деянието да е наказуемо в издаващата държава с лишаване от свобода за максимален срок не по-малко от 3 години в издаващата държава.
Що се отнася до други престъпления, за осъществяването на предаването може да бъде поставено условието деянието да съставлява престъпление в изпълняващата държава.
Липса на политическа намеса
Решенията се вземат само от съдебните органи, като всякакви политически съображения са изключени.
Предаване на свои граждани
Държавите —членки на ЕС вече не могат да отказват да предават свои граждани, освен ако поемат изпълнението на присъдата за лишаване от свобода, постановена срещу исканото лице.
Гаранции
Държавата, която изпълнява ЕЗА, може да поиска гаранции, че:
а) след определен срок лицето ще има правото да поиска преразглеждане на наложеното наказание, ако то е доживотен затвор.
б) исканото лице може да изтърпи наложеното наказание лишаване от свобода в изпълняващата държава, ако то е неин гражданин или обичайно пребиваващ в нея.
Ограничен брой основания за отказ
Дадена държава може да откаже да предаде издирваното лице само ако е приложимо едно от задължителните или незадължителните основанията за отказ: 
 
Задължителни основания
  •  лицето вече е било осъдено или оправдано за същото престъпление (ne bis in idem)
  •  ненавършили пълнолетие лица (лицето не е навършило възрастта, на която може да носи наказателна отговорност в изпълняващата държава) 
  •  амнистия (изпълняващата държава е имала възможност да предприеме наказателно преследване срещу лицето и престъплението е амнистирано в тази държава). 
 
Незадължителни основания като:
  • липса на двойна наказуемост за престъпления, различни от 32-те престъпления, посочени в член 2, параграф 2 от Рамковото решение за ЕЗА 
  •  териториална компетентност
  •  висящо наказателно производство в изпълняващата държава 
  • изтекла давност и др.
Европейската заповед за арест (ЕЗА)
Европейската заповед за арест (ЕЗА)
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg