ДОКУМЕНТНА ИЗМАМА. НАКАЗАНИЕ

  • English
  • Български
  • Русский

ДОКУМЕНТНА ИЗМАМА. НАКАЗАНИЕ

                                                           Неверни документи и декларации

 

Например: Когато чрез съставяне и използване на неистински официален документ за завършено средно образование деецът бъде приет по установения ред и завърши успешно висше учебно заведение, с получаването на трудово възнаграждение за длъжност, за която се изисква висше образование, се счита че е извършил документна измама.

Или този  който състави неистински официален документ или преправи съдържанието на официален документ с цел да бъде използуван, се наказва за подправка на документ с лишаване от свобода до три години.

Подправка на документи

Преправянето се изразява във въздействие върху съществуващ истински документ,   чрез подменяне или допълване на буквени или цифрови знаци, или чрез заличаване на такива знаци, с което съдържанието се променя съществото.

Съдържанието на документа включва както самото изявление, така и всички останали реквизити –подпис, дата, снимки и др. В резултат на преправянето на документа се придава вид, че преправеното изявление изхожда от лицето, посочена като автор. Създава се несъответствие между действителното и промененото чрез преправянето на съдържанието. Това не води до създаването на документ с невярно съдържание, а до превръщането на истински в неистниски документ.

Документната подправка се изразява в две форми: а) съставяне на неистински и б) преправяне съдържанието на истински документ. При неистинските документи акцентът на наказателноправна защита е поставен върху авторството и волята за документиране, отразена в писмения акт. Когато авторството е подменено, без значение е дали документът вярно или невярно отразява фактите. Също така константната практика приема, че лъжливо документиране има, когато документът е съставен от лицето, което го е подписало, но в него са удостоверени неверни обстоятелства.

НЕИСТИНСКИ  ДОКУМЕНТИ

Престъпление  е  ползването на опорочения документ, като престъпният резултат се изразява в узнаването на документа от лицето, на което е представен, за да удостовери включените в него факти. Съдилищата също така са на позиция, че ако дадено лице е унищожило чужд документ с цел да причини другиму вреда или да набави за себе си или за другиго облага, е без значение дали целените последици са настъпили.

ВАЖНО !!! Техническото изпълнение на документа, като попълване на формуляр, написване на молба от името на определено лице, не представляват престъпно създаване на неистински документ, когато те вярно отразяват действителната воля на реално съществуващо лице, което иска да направи съответното волеизявление.

СЪСТАВЯНЕ И ПРЕПРАВЯНЕ  НА ОФИЦИАЛНИ ДОКУМЕНТИ  

Субект на престъплението (по чл. 311, ал. 1 от НК) може да бъде само длъжностно лице по смисъла на чл.93, т.1 от НК, което действа в кръга на службата си.

СЪСТАВЯНЕ  И ПРЕПРАВЯНЕ  НА ЧАСТЕН ДОКУМЕНТ  

Подправеният частен документ е възможно да е съставен лично от дееца, т.е. „сам" да извърши подправката или във втората форма - „чрез другиго", а във втория акт на изпълнителното деяние документът трябва да бъде употребен лично от дееца, за да се докаже съществуването или не на някое право или задължение или правоотношение от правно значение, изисква съставянето от дееца на документа, като двата акта са функционално свързани.

НЕВЯРНО ДОКУМЕНТИРАНЕ  ОТ ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ

 Неверни документи и декларации

За възникване на отговорността за престъплението по чл. 311 , ал. 1 НК не се изисква документът да е използван, а да е съставен с такава цел. Дори и документът да не е бил използван, деянието е довършено със самото реализиране на съставянето на официалния документ с невярно съдържание

 

ДОКУМЕНТНА  ИЗМАМА. НАКАЗАНИЕ
ДОКУМЕНТНА  ИЗМАМА. НАКАЗАНИЕ
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg