Документи за отпускането на месечни помощи за деца

Документи за отпускането на месечни помощи за деца

 • English
 • Български
 • Русский

Документи за отпускането на месечни помощи за деца

Едно от условията за отпускане на социална помощ за дете е представянето на служебна бележка, удостоверяваща извършените задължителни имунизации и профилактични прегледи на детето, издадена от личния лекар на детето, а при липса на избор на личен лекар - от регионалната здравна инспекция. Разпоредбата визира задължителни, а не извършвани по желание на родителите имунизации и профилактични прегледи, поради което извършването им не е въпрос само на личен избор, ако родителите искат получаване на социална помощ от държавата. Действително, родителите могат да направят свободен избор и сами да носят отговорност в бъдеще за здравето на детето си, но тогава не могат да искат социална помощ за дете от държавата, след като отказват спазване на поставените от нея условия, преценени като такива в интерес на обществото, за защита здравето на населението.
 
Към заявлението - декларация се прилагат следните документи, в случаите, в които дирекция „Социално подпомагане" не може да получи информацията по служебен път:
 1.  удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадено заявлението декларация;
 2.  решение на регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности към регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, че детето не може да посещава училище - в случаите по чл. 18, ал. 2;
 3. копие от влязло в сила решение на съда за допускане на развод между съпрузите - само в случаите, в които дирекция „Социално подпомагане" не може по служебен път да получи информация за съдебното решение;
 4. копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител;
 5. служебна бележка, издадена от личния лекар на детето, а при липса на избор на личен лекар - от регионалната здравна инспекция, удостоверяваща, че всички задължителни имунизации и профилактични прегледи съобразно възрастта и здравословното състояние на детето са извършени;
 6. експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (само в случаите по чл. 7, ал. 8 от Закона за семейни помощи за деца).
 
Удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадено заявлението декларация изрично изисква представянето на документ за брутните месечни доходи на семейството за последните [дванадесет] календарни месеца. Обстоятелството, че дадено лице е извън пределите на Република България, не го освобождава от задължението да представи документ, удостоверяващ доходите му. Без такъв не може да се прави извод за доходите на семейството, а оттам и дали са налице предпоставките за получаване на семейни помощи. 
 
При определяне средния доход съгласно по Закона за семейните помощи за деца  се вземат предвид всички брутни доходи на семейството, които са облагаеми по Закона за облагане на доходите на физическите лица / ЗОДФЛ/, както и получаваните пенсии, обезщетения, помощи и стипендии. 
 
По-високият от определения средномесечен доход на член от семейството не позволява отпускането на месечните помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, които живеят постоянно в страната . 
 
За целите на ЗСПД определянето на доходите, облагаеми по ЗОДФЛ, на членовете на семейството, работещи по трудови правоотношения, се извършва по реда на чл. 19 от ЗОДФЛ, преди намаляването им с осигурителни вноски за сметка на лицето за ДОО, ДЗПО и здравно осигуряване. Транспортните разноски, които произтичат от местоживеенето до местоработата и обратно не са посочени между разходите, които се приспадат от дохода на семейството, поради което не се вземат предвид при определянето на средномесечния доход на член от семейството. 
 
Механизмът за изчисляване на дохода е следния: Брутните доходи се изчисляват по реда за определяне на облагаемия доход по Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Сумата от годишните данъчни основи  се намалява с направените през годината лични вноски за допълнително доброволно осигуряване в общ размер до 10 на сто от сумата от годишните данъчни основи , както и с внесените през годината лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски по договори за застраховки "Живот" в общ размер до 10 на сто от сумата от годишните данъчни основи.
 (2)  Месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2 от ЗОДФЛ за доходи от трудови правоотношения се намалява с направените през месеца чрез работодател лични вноски за допълнително доброволно осигуряване в общ размер до 10 на сто от месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2, както и с внесените през месеца за сметка на лицето лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски по договори за застраховки "Живот" в общ размер до 10 на сто от месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2.
 (3) Данъчното облекчение по ал. 1 и 2 се ползва, когато съгласно сключения със застрахователното/осигурителното дружество договор физическото лице-носител на задължението за данъка, е застраховано/осигурено.
 (4) Данъчното облекчение по ал. 1 и 2 се ползва и в случаите, когато по споразумение с лицата се променя застрахователното/осигурителното дружество и прехвърлянето на набраните до този момент средства се извършва по банков път.
 
В случаи, когато по-високият средномесечен доход на член от семейството на дадено лице не позволява приложението на чл. 7, ал. 1 от ЗСПД, не е налице дискриминация или ограничаване на правата на жалбоподателя с оглед цитираната от него конституционна норма и чл. 14 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи
 
При положение, че получилите семейни помощи лица са носители на субективното осигурително право, по-късното окомплектоване с документи на молба - декларациите им не е основание да се откаже изплащане на помощите. В такъв случай месечните семейни помощи са дължимо изплатени от осигурителя и за него е налице право да поиска възстановяването на средствата от фонда на Държавното обществено осигуряване. Не представлява аргумент в подкрепа на обратното становище подзаконовата разпоредба на § 7, ал. 4 от ПЗР на ППЗСПД, съгласно която помощта се отказва, ако нередностите на молба - декларацията не бъдат отстранени в дадения на лицето 14-дневен срок.
 
 
Документи за отпускането на месечни помощи за деца
Документи за отпускането на месечни помощи за деца
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg