Договор за наем

 • English
 • Български
 • Русский

Договор за наем

Какво представлява договорът за наем?

Договорът за наем представлява писмена уговорка между две лица за отдаване за ползване на собствена или не вещ от едно лице на друго лице за определено време срещу заплащане на определена цена.

 Страни по договор за наем

 • Наемодател- лицето, което отдава конкретна вещ под наем;
 • Наемател- лицето, което заема за ползване чужда вещ срещу заплащане.

Срок на договора за наем

Договорът за наем не може да бъде сключен за повече от 10  /десет/ години.

При условие, че наемодателят не е собственик и има право само на обикновено управление, то той може да сключи договор за наем само за срок до 3 години.

Ако е сключен договор за наем за по-дълъг срок се счита, че договорът е валиден съответно за срок до 3г или до 10г.

Задължение на наемателя при сключване на договор за наем

 • да си служи с вещта за определеното в договора ползуване, а при липса на такова - съгласно предназначението й.
 • да плаща наемната цена и разходите, свързани с ползването на вещта;
 • да заплаща дребните поправки, отнасящи се до повреди, които се дължат на обикновено употребление, като замърсяване на стени в помещенията, разяждане на кранове, на брави, запушване на комини и други такива.
 • да съобщава незабавно на наемодателя за повредите и посегателствата, извършени върху наетата вещ
 • да върне вещта след изминаване на срока на договора.

Права на наемателя при сключване на договор за наем

Наемателят може да иска поправянето на вещта, съразмерно намаление на наемната цена или да развали договора, както и да иска обезщетение във всички случаи ако вещта не отговаря на договореното.

Задължения на наемодателя:

 • да предостави вещта в състояние, съгласно уговорката по договор за наем;
 • да се грижи за вещта, като осигурява основни ремонти и т.н 

Права на наемодателя

 • да получава уговорената по договор за наем цена;
 • да бъде уведомяван при наличие на сериозна заплаха за опазването на целоста на вещта;
 • след приключване на договора да получи вещта

Отдаване под наем на вещ от наемател

Ако в договорът за наем изрично е вписана клауза за забрана на преотдаване на вещ по договор за наем, то наемателят няма право да преотдава. Във всички останали случаи всеки наемател има право да преотдаде вещта, която сам е наел на друго трето лице.

В този случай пренаемателят не може да има повече права от тези на наемателя.

При сключване на договор за наем на помещение в етажна собственост наемателят е длъжен да изпълнява всички правила. В противен случай той може да бъде изваден от наетото помещение и по искане на управата на етажната собственост.

Ако срокът на договора за наем изтече

 • При продължаване на използуването на вещта след изтичане на срока за наем със знанието и без противопоставяне на наемодателя, то договорът се счита продължен за неопределен срок.
 • При продължаване на използуването на вещта въпреки противопоставянето на наемодателя, същият дължи обезщетение и трябва да изпълнява всички задължения, произтичащи от прекратения наемен договор.

Ако при прехвърляне на имот /продажба, дарение, замяна и тн/ все още има валиден договор за наем

В случай, че  при прехвърлянето на недвижим имот е наличен договор за наем, то същият остава в сила спрямо новия собственик само ако е бил вписан в имотния регистър.

Този договор за наем е задължителен за новия собственик до предвидения в него срок, но не за повече от една година от прехвърлянето.

Във случай, че няма достоверна дата и наемателят е във владение на имота, договорът е задължителен за приобретателя като договор за наем без определен срок.

Наемодателят дължи обезщетение на наемателя, ако последният бъде лишен от ползуването на наетия имот преди изтичане на наемния срок поради прехвърляне на имота.

Договор за наем без определен срок

 При този договор за наем всяка от страните може да се откаже от него, като предизвести другата един месец по-рано.

Ако наемът се заплаща на ден – то е нужно да се предупреди един ден по-рано.

 

 

 

Договор за наем
Договор за наем
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg