Договор за аренда в земеделието. Прекратяване на договора за аренда.

  • English
  • Български
  • Русский

Договор за аренда в земеделието. Прекратяване на договора за аренда.

 
  С договора за аренда, арендодателят се задължава да предостави на арендатора за временно ползване обекта на договора, а арендаторът - да извърши определено арендно плащане. Добивите от отдадените под аренда обекти стават собственост на арендатора от момента на отделянето им.
   Договорът е двустранен, възмезден и консенсуален.Това означава че създава права и задължения за страните от момента на постигане на съгласие.За да бъде валиден договор, трябва да се сключи в писмена форма с нотариално удостоверяване на подписите на страните, извършени едновременно.
  Договорите за аренда, както и споразуменията за тяхното изменение или прекратяване, сключени в писмена форма с нотариално удостоверяване на подписите на страните, се вписват в службата по вписванията и се регистрират в съответната общинска служба по земеделие.
  Договор за аренда,  може да се сключи със собственик, съсобственик на земеделска земя, чиято собственост е повече от 50 на сто идеални части от съсобствен имот или с лице, упълномощено от собственик или съсобственици, притежаващи общо с него повече от 50 на сто идеални части от съсобствения имот
  Този договор няма вещно действие. Обект на арендния договор са земеделската земя и/или недвижимите и движимите вещи за земеделско производство.
  Арендодателят следва да предаде на арендатора обекта на договора в състояние, което отговаря на ползването му по договора, и да го поддържа в това състояние за срока на арендата. Предаването се извършва с протокол - опис. 
  Поддържане, наложило се поради обикновеното употребление на обекта на договора, включително на жилищните и стопанските постройки, пътищата, канавките, напоителните и отводнителните системи и на другите обслужващи обекти на договора съоръжения и ограждения, е за сметка на арендатора.
  Минималният срок на договора за аренда е пет стопански години.
  
   Прекратяване на договорът за аренда
    Договорът за аренда се прекратява:
       - с изтичане на срока, за който е сключен,
       - при неизпълнение - по общия ред,
       - по взаимно съгласие на страните, изразено писмено с нотариална заверка на подписите,
       -с едностранно предизвестие 
    - със смъртта или с поставянето под запрещение на арендатора, съответно с прекратяването на юридическото лице-арендатор, доколкото в договора не е предвидено друго,
        -при принудително отчуждаване на арендувана земя за държавни и общински нужди.
  Прекратяването на договора за аренда на земя се вписва в службата по вписванията и се регистрира в съответната общинска служба по земеделие.

 

Договор за аренда в земеделието. Прекратяване на договора за аренда.
Договор за аренда в земеделието. Прекратяване на договора за аренда.
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg