Дарение

Дарение

 • English
 • Български
 • Русский

Дарение

Какво представлява дарението?

При договора за Дарение едно лице Дарител отстъпва безвъзмездно нещо на друго лице, наречено Дарен. Дареният получава имуществено благо без да дължи нищо срещу това. По своята същност договорът за дарение представлява едностранен договор. Договор защото двете страни постигат съгласие едната страна да отстъпи/дари, а другата да приеме дарението. Едностранен е договорът, тъй като задължение по договора за дарение се поражда само за едната страна.

Кой може да дарява?

Дарение може да направи:

 1. всяко физическо лице, което трябва да е собственик на това, което ще се дарява към момента на дарение, трябва да бъде пълнолетно и дееспособно лице;
 2. всяко юридическо лице, чрез своя представляващ.

Форма на дарението

Формата на дарение е различна в зависимост от обекта на дарение.

 1. при дарение на недвижим имот- изисква се нотариален акт за дарение на недвижим имот ;
 2. при дарение на движими вещи и пари- дарението е осъществено с простото предаване на вещта или с писмен договор с нотариална заверка на подписите;
 3. при дарение на ценни книги:
 • чрез джиро- за ценни книги на заповед и за поименни акции;
 • чрез просто предаване- за ценни книги на преносител;
 • чрез цесия- в други случаи.

Недействителност на дарението

Дарението е недействително, когато:

 1. има за предмет бъдеща вещ;
 2. дарителят не е собственик на вещта или на правото, което дарява;
 3. дарението или мотивите, поради което е направено противоречат на закона или добрите нрави;
 4. условията или тежестта в договора за дарение са невъзможни / например дарителят желае след неговата смърт, да бъде погребан на друга планета/;
 5. дарителят не е навършил пълнолетие или страда от психическа болест, която не му позволява да извършва сам валидни правни действия.

Обещанието за дарение не поражда никакво правно задължение за дарителя и в тази връзка сключването на предварителен договор за дарение би бил напълно не ангажиращ страните.

Задължение и отговорност на дарителя

След сключване на договора за дарение Дарителят е длъжен да предаде дареното имущество, освен ако не го е предал, когато не се изисква нотариална форма.

Дарителят не носи отговорност:

 1. ако трети лица имат права върху дареното и могат да ги претендират пред надарения;
 2. ако са налице недостатъци на надареното имущество.

Отговорност може да се търси на дарителя единствено, когато е знаел за съществуващи недостатъци на вещта, но не е съобщил на надарения и на същия са причинени вреди.

Условия за отмяна на дарението

Съгласно Закона за задължението и договорите дарението може да бъде отменено, когато:

 • дареният умишлено убие или се опита да убие дарителя, негов съпруг или е съучастник в такова престъпление;
 • дареният набеди дарителя в извършване на престъпление, наказуемо с лишаване от свобода не по-малко от три години;
 • дареният откаже да даде на дарителя издръжка, от която последният се нуждае.

Дарението може да бъде отменено:

 1. в 1-годишен срок от установяване на гореописаните основания с депозиране на искова молба;
 2. при установяване на накърнена част от наследството, запазена по закон за деца, съпруг или родители.

 

 

Дарение
Дарение
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg