Данъчни облекчения

Данъчни облекчения

 • English
 • Български
 • Русский

Данъчни облекчения

Видове данъчни облекчения за физически лица:

 1. Данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност

 •          Сумата от годишните данъчни основи на Лицата с намалена трудова работоспособност- 50 и с над 50 на сто, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, се намалява със 7920 лв., включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението.
 •           Месечната данъчна основа за доходи от трудови правоотношения на лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност се намалява с 660 лв., включително за месеца на настъпване на неработоспособността и за месеца на изтичане срока на валидност на решението.
 1. Данъчно облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане

Това данъчно облекчение се ползва, когато е наличен сключен със застрахователното/осигурителното дружество договор физическото лице - носител на задължението за данъка, да е застраховано/осигурено.

Сумата от годишните данъчни основи се намалява с направените през годината лични вноски за допълнително доброволно осигуряване в общ размер до 10 на сто от сумата от годишните данъчни основи и с внесените през годината лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски по договори за застраховки "Живот"

Месечната данъчна основа от трудови правоотношения се намалява с направените през месеца чрез работодател лични вноски за допълнително доброволно осигуряване в общ размер до 10 на сто от месечната данъчна основа и с внесените през месеца за сметка на лицето лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски по договори за застраховки "Живот".

 1. Данъчно облекчение за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране

Сумата от годишните данъчни основи се намалява с внесените през годината за сметка на лицето осигурителни вноски:

 •          по време на обучение, завършило висше или полувисше образование, но за не повече от срока на обучение, предвиден по учебния план за завършената специалност;
 •          времето на докторантурата, определено в нормативен акт за лицата, придобили образователна и научна степен "доктор".
 1. Данъчно облекчение за дарения

Сумата от годишните данъчни основи се намалява с направени през годината дарения:

А) до 5 на сто, когато дарението е в полза на:

 •           на някои здравни заведения;
 •           лечебни заведения;
 •           социални услуги за резидентна грижа;
 •           детски ясли, детски градини, училища, висши училища или академии;
 •           бюджетни предприятия по смисъла на Закона за счетоводството;
 •           регистрирани в страната вероизповедания;
 •           специализирани предприятия или кооперации на хората с увреждания, вписани в регистъра
 •           Български Червен кръст;
 •           културни институти, читалища, както и за целите на културния, образователния или научния обмен по международен договор, по който Република България е страна;
 •           юридически лица с нестопанска цел със статут в обществена полза, с изключение на организации, подпомагащи културата по смисъла на Закона за меценатството;
 •           фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници";
 •           комуни за лечение на наркозависими;
 •           детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ).

Б). до 50 на сто, когато дарението е в полза на Националната здравноосигурителна каса - за дейности във връзка с лечението на деца и .т.н

 1. Данъчно облекчение за млади семейства

Това облекчение може да се ползва от местни физически лица след като приспаднат от сумата от годишните данъчни основи по направените през годината лихвени плащания по ипотечен кредит за закупуване на жилище при едновременно наличие на следните условия:

 •           договорът за ипотечния кредит е сключен от данъчно задълженото лице и/или от съпруг/а, с който/която имат ключен граждански брак;
 •           данъчно задълженото лице и/или съпругът/ата не са навършили 35-годишна възраст към датата на сключване на договора за ипотечен кредит;
 •           ипотекираното жилище е единствено жилище за семейството през данъчната година.
 1. Данъчно облекчение за деца

Този вид данъчно облекчение се ползва, когато едновременно са налице следните условия:

Детето:

 •           към 31 декември на данъчната година е местно лице на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
 •           не е навършило пълнолетие;
 •           към 31 декември на данъчната година не е настанено в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа на пълна държавна издръжка.

Към 31.12 на съответната година лицето, което желае да получи облекчение е:

1. родител, който не е лишен от родителски права, и при условие че:

а) детето не е настанено извън семейството, и

б) не е учредено попечителство или настойничество, или

2. настойник или попечител - в случаите на настойничество или попечителство, или

3. член на семействата на роднини или близки - в случаите, когато детето е настанено за срок не по-кратък от 6 месеца при роднини или близки или

4. приемен родител - в случаите на дългосрочно настаняване на детето за отглеждане в приемно семейство.

Данъчното облекчение се ползва включително за годината, в която детето е родено, навършило е пълнолетие или е починало.

 1. Данъчно облекчение за деца с увреждания

Сумата от годишните данъчни основи на местни физически лица и на чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, се намалява с 2000 лв. за отглеждане на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане, определени с влязло в сила решение на компетентен орган.

Условия:

 •           към 31 декември на данъчната година детето е местно лице на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
 •           към 1 януари на данъчната година детето не е навършило пълнолетие;
 •           към 31 декември на данъчната година детето не е настанено в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа на пълна държавна издръжка.

Данъчното облекчение се ползва от лице, което към 31 декември на данъчната година е:

1. родител на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане, който не е лишен от родителски права, и при условие че:

а) детето не е настанено извън семейството, и

б) не е учредено попечителство или настойничество, или

2. настойник или попечител на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане - в случаите на настойничество или попечителство, или

3. член на семействата на роднини или близки на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане - в случаите, когато детето е настанено за срок не по-кратък от 6 месеца при роднини или близки по смисъла на Закона за закрила на детето, или

4. приемен родител на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане - в случаите на дългосрочно настаняване на детето за отглеждане в приемно семейство по смисъла на Закона за закрила на детето.

 1. Данъчно облекчение за извършени безкасови плащания

Условия:

 1.  лицето е придобило през годината доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа;
 2.  сто % от паричните доходи са получени по банков път;
 3.  извършените безкасови плащания от лицето са в размер 80 или над 80 на сто от общите  доходи
 4. Данъчно облекчение за подобрения и/или ремонт на недвижим жилищен имот

Физическо лице може да получи данъчно облекчение за направените през годината плащания за труд във връзка с подобрения и/или ремонт на един недвижим жилищен имот в общ размер до две хиляди лева, когато едновременно са налице следните условия:

 1.  недвижимият жилищен имот е на територията на Република България;
 2.  данъчно задълженото лице е собственик или съсобственик на недвижимия жилищен имот;
 3.  подобренията и/или ремонтът са извършени от местни лица на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
 4.  недвижимият жилищен имот не е включен в предприятието на лице, което извършва стопанска дейност като търговец по смисъла на Търговския закон;
 5.  данъчно задълженото лице притежава документ за платения труд във връзка с извършването на подобренията и/или ремонта на жилищния имот,
 6.  данъчно задълженото лице и лицето, извършило ремонта, не са свързани лица.

 

 

Данъчни облекчения
Данъчни облекчения
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg